Zakres obowiązków pielęgniarki

28 marca 2015

Pielęgniarka to zawód, który wymaga szczególnego zestawu cech charakteru. Osoba pragnąca pracować na tym stanowisku musi być wrażliwa, empatyczna, ale również stanowcza. Musi lubić pracę z ludźmi, być odporna na stres. Aby pracować w zawodzie pielęgniarki trzeba ukończyć dwustopniowe studia wyższe.

Oto podstawowy zakres obowiązków pielęgniarki:

– Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką:
– zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
– osoby niepełnosprawne.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:
– lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
– pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
– położną POZ;
– pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
– innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
– przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
– rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
– rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
– rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
– prowadzenie edukacji zdrowotnej;
– prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
– monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami;
– realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;
– prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;
– organizację grup wsparcia;
– profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
– edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:
– realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
– wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;
– przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:
– przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
– wykonywanie badania fizykalnego;
– wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
– ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;-) ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;
– wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
– wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
– ocenę i monitorowanie bólu;
– ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;
– pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
– udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
– podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;
– zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
– cewnikowanie pęcherza u kobiet;
– płukanie pęcherza;
– wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych;
– wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem;
– zdejmowanie szwów;
– wykonywanie inhalacji;
– wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
– stawianie baniek;
– ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
– dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
– doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
– rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
– usprawnianie ruchowe;
– drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
– ćwiczenia ogólnousprawniające;
– ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.
– Pielęgniarka POZ środowiska nauczania i wychowania planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w jednostce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.¹), zgodnie z odrębnymi przepisami.