Art 151 KP

Kodeks pracy zawiera kilka artykułów w tym Art. 151, który dotyczy pracy w godzinach nadliczbowych. W artykule znajduje się zapiska, z której wynika, że praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna podczas prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia lub środowiska, lub w przypadku usunięcia awarii. Dodatkowe nadgodziny pracy mogą być również dopuszczone w sytuacji, kiedy pracodawca ma szczególne potrzeby.

Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy, które są szkodliwe dla zdrowia, występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń, nie mogą przyjąć godzin nadliczbowych.

Art. 151 reguluje również liczbę godzin nadliczbowych, które pracownik może przepracować. Dzisiaj jest to 150 godzin w roku kalendarzowym. W niektórych przypadkach godziny nadliczbowe w pracy mogą być większe, ale tylko w przypadku kiedy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. W umowie o pracę musi być zawarta informacje o dopuszczalnej liczbie godzin dodatkowych pracy.

Do każdej dodatkowej, przepracowanej godziny oprócz stawki godzinowej, pracownik otrzymuje należny dodatek, który wynosi:

100% wynagrodzenia – kiedy godziny nadliczbowe wypadają w niedzielę i święta, które nie wypadają w czasie normalnych dni pracy pracownika, w nocy, w dniu wolnym od pracy, udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż w/w przykłady.

Dodatek za każdą nadliczbową godzinę przysługuje również pracownikom, którzy przekroczyli przeciętną, tygodniową normę czasu pracy.

W Art. 151znajduje się również nota, że za nadliczbowy czas pracy, pracownik może wnioskować o czas wolny od pracy tak samo długi, jak ilość godzin, które dodatkowo przepracował lub o połowę wyższym. Takie postępowanie nie może obniżyć wysokości należnego wynagrodzenia.

Kierownicy przedsiębiorstw lub pracownicy zarządzający zakładem, dodatkowe godziny pracy mogą zamienić na dzień wolny lub otrzymać stosowne dodatkowe wynagrodzenie pod warunkiem, że dodatkowe godziny były przepracowane w niedziele i święta.

Pracownicy, którzy pełnią dyżur, mogą zostać zobowiązani do bycia w pełnej gotowości nawet poza normalnymi godzinami pracy. Podczas pełnienia dyżuru, pracownik ma prawo do odpoczynku. Za czas dyżuru pracownik może uzyskać dodatkowe dni wolne od pracy albo należne wynagrodzenie w formie pieniężnej. Wysokość wynagrodzenia może być określone odpowiednią stawką godzinową, ustalana podczas podpisania umowy z pracodawcą. Jeżeli taka stawka nie została określona, art. 151 mówi, że musi to być 60% wynagrodzenia.

W przypadku, kiedy umowa zostanie przerwana przed pełnym, comiesięcznym okresem rozliczeniowym, pracownik ma prawo do otrzymania stosownej wypłaty za przepracowane godziny oraz dodatek, który należy się za przepracowane dodatkowe godziny pracy.

Art.151 obowiązuje również, kiedy umowa została podpisana w trakcie okresu rozliczeniowego.