Asystent sędziego – opis stanowiska

Asystent sędziego jest stanowiskiem występującym w sądach powszechnych, administracyjnych oraz wojskowych. Do jego podstawowych zadań należy samodzielne wykonywanie czynności z zakresu administracji sądowej, a także czynności związanych z przygotowaniem spraw sądowych do ich rozpoznania. Główny cel powołania osób do pełnienia tego typu funkcji polega na odciążeniu sędziów od czynności, które nie podlegają orzekaniu. W Europie zachodniej zawód ten wykonywany jest od wielu lat, z kolei w Polsce pojawił się po nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, która ma na celu usprawnić pracę sądów.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 2 lipca 2001 roku stanowisko asystenta sędziego może objąć osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • wyróżnia się nieskazitelnym charakterem,

 • ukończyła studia wyższe w Polsce na kierunku prawa (osiągając tytuł magistra),

 • lub ukończyła studia zagraniczne uznawane w Polsce,

 • ukończyła 24 lata,

 • ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,

 • bądź zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski,

 • bądź ukończyła aplikację notarialną, adwokacką, radcowską i złożyła odpowiedni egzamin.

Zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego:

 • wymaga zasięgnięcia przez Prezesa Sądu informacji z Krajowego Rejestru Karnego na temat kandydata,

 • wymaga zwrócenia się Prezesa Sądu do właściwego wojewódzkiego komendanta Policji o przedłożenie informacji odnośnie kandydata, w szczególności tych dotyczących spełnienia wymagań względem posiadania nieskazitelnego charakteru (wojewódzki komendant Policji winien przeanalizować zachowania świadczące o naruszeniach porządku prawnego, kontaktach ze środowiskiem przestępczym bądź grupami środowiskowymi patologii społecznej, a także musi wziąć pod uwagę historię wskazującą na uzależnienie od alkoholu, środków odurzających lub też substancji psychotropowych),

 • pod uwagę brane jest doświadczenie kandydata: odbyte praktyki, zdobyte inne doświadczenie, aniżeli na stanowisku praktykanta.

Obowiązki asystenta sędziego to:

 • dokonywanie analizy akt sprawy we wskazanym zakresie,

 • sprawowanie kontroli nad stanem spraw:

  odroczonych,

  zawieszonych,

  oczekujących na podjęcie czynności przez sąd/sędziego;

 • zwracanie się do osób/instytucji w sprawie nadesłania informacji/dokumentów potrzebnych, by przygotować sprawy do rozpoznania,

 • sporządzanie odpowiedzi na pisma, które nie są pismami procesowymi,

 • gromadzenie literatury/orzecznictwa pomocnego w rozpoznawaniu spraw bądź wykonywaniu innych zadań, które zostały powierzone sędziom w danym wydziale,

 • kontrola terminowości sporządzania opinii przez biegłych,

 • wstępna analiza akt, jak i zarzutów zawartych w środkach odwoławczych,

 • wypełnianie kart statystycznych,

 • podejmowanie czynności w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, a także rodzinnych.

Za przydział asystentów dla sędziego odpowiada Prezes Sądu. Asystent sędziego może współpracować z nie większą liczbą sędziów niż dwóch. Za wykonaną pracę asystentowi sędziego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.