Asystentka stomatologiczna – opis zawodu

Zawód asystentki stomatologicznej w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Oznaczono go kodem 325101. Tą profesję może wykonywać osoba, która ma średnie wykształcenie kierunkowe medyczne, tu mamy na myśli publiczną bądź niepubliczną szkołę policealną.

Nauka na tym kierunku trwa rok. Proces edukacji kończy się uzyskaniem stosownego dyplomu. Głównym zadaniem asystentki stomatologicznej jest pomoc lekarzowi stomatologowi w leczeniu oraz obsłudze pacjentów.

Asystentka stomatologiczna powinna posiadać następujące kwalifikacje oraz umiejętności:

– korzystać z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem;

– przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty;

– kompletować zestawy podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;

-przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

– współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

– współdziałać z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;

-odróżniać grupy leków używanych w leczeniu chorób jamy ustnej;

– odróżniać materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym oraz wyjaśniać sposoby i zasady ich przygotowywania i przechowywania;

– przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków;

-użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne;

-przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki;

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

-organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

– prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych;

-korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

– postępować zgodnie z zasadami etyki;

– stosować przepisy prawa dotyczące wykonanych zadań zawodowych;

– stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.