Czym grozi samowolne opuszczenie miejsca pracy?

Większość z Nas posiada pracę zarobkową, która wiąże się z wykonywaniem pewnych obowiązków, za którą otrzymuje się pensję. Są jednak sytuacje, w których pracownik lekceważy swoje obowiązki lub wręcz samowolnie opuszcza miejsce pracy, bez podania przyczyny i poinformowania o tym pracodawcy. Warto wiedzieć, jakie konsekwencje grożą pracownikowi w takiej sytuacji.

Opuszczenie miejsca pracy w uzasadnionych przypadkach

Oczywiście warto od razu podkreślić, że pracownik może samowolnie opuścić miejsce swojej pracy, jednak jeśli zaistnieją ku temu określone okoliczności. Pracownik może powstrzymać się od wykonania swoich obowiązków, jeśli jego życie lub zdrowie jest zagrożone. W takiej sytuacji może również oddalić się z miejsca, w którym wykonuje swoje obowiązki. Przepisy mówią jednoznacznie, że nawet jeśli pracownik w razie zagrożenia opuszcza miejsce pracy, musi powiadomić o tym swojego pracodawcę. Po oddaleniu się nadal pozostaje do dyspozycji swojego pracodawcy, w godzinach wykonywania pracy. Oczywiście, jeśli pracownik opuści miejsce pracy w takich okolicznościach, nie zagrażają mu z tego tytułu żadne konsekwencje.

Warto także dodać, że pracownik może opuścić miejsce swojej pracy, jeśli dozna pogorszenia samopoczucia, które uniemożliwi mu wykonywanie obowiązków. W takim przypadku ma prawo oddalić się z miejsca pracy i np. udać się do lekarza, jednak niezwłocznie musi o tym poinformować swojego pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego.

Samowolne oddalenie się z miejsca pracy

Całkiem inne okoliczności dotyczą samowolnego oddalenia się pracownika z miejsca wykonywania pracy. Jest to zmora wielu pracodawców, którym zależy na posiadaniu rzetelnych pracowników, dobrze wykonujących swoje obowiązki. Samowolne opuszczenie miejsca pracy dotyczy sytuacji, w których pracownik bez podania przyczyny opuszcza swoje stanowisko i nie informuje o tym przełożonego. Kodeks Pracy mówi wyraźnie o tym, że pracownik ma wykonywać swoje obowiązki sumiennie i jest zobowiązany do przestrzegania czasu pracy. Samowolne opuszczenie miejsca pracy jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych i co ważne, może narażać pracodawcę na straty materialne.

Kary, które może nałożyć pracodawca za samowolne opuszczenie miejsca pracy

Każdy pracodawca ma określone możliwości karania pracownika, który samowolnie oddalił się z miejsca pracy w godzinach wykonywania obowiązków i bez poinformowania o tym przełożonego. Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika:

  • Karę pieniężną
  • Karę nagany
  • Karę upomnienia

 

Zawsze o rodzaju wybranej kary pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie, a dodatkowo do akt osobowych pracownika trafia informacja odnośnie przewinienia i nałożonej na pracownika kary. Tak naprawdę pracodawca może ukarać pracownika jeszcze dotkliwiej, mianowicie zwolnieniem dyscyplinarnym, czyli rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym, zgodnie z art. 52 Kodeksu Pracy. Samowolne opuszczenie miejsca pracy może być bowiem uznane za rażące naruszenie obowiązków pracowniczych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, które narażają pracodawcę na straty materialne.