Czym zajmuje się kontroler jakości?

Kontroler jakości to niezwykle ważne stanowisko w każdej firmie, która zajmuje się jakąkolwiek produkcją. Osoba pracująca na takim stanowisku dba, aby wszystkie procesy produkcji przebiegały prawidłowo. A produkt końcowy spełniał wszystkie nawet najbardziej wyśrubowane standardy.

W zależności od firmy zakres czynności kontrolera jakości może ulegać pewnym modyfikacjom. Zawsze jednak na tym stanowisku wymagana jest szczególna skrupulatność.

Każdy specjalista pracujący w tej dziedzinie jest zobowiązany do bieżącego gromadzenia oraz poszerzania swojej wiedzy. Musi znać aktualne zapotrzebowanie rynku w zakresie wymogów jakościowych stawianych towarom, których produkcje nadzoruje. Powinien biegle się orientować w zgłoszonych patentach oraz nowinkach technologicznych.

Większość firm posiada własny system kontroli jakości, który pozwala jeszcze bardziej szczegółowo nadzorować proce produkcji. Jeśli w wyżej wymienionym procesie produkcji zachodzi potrzeba zmiany kontroler, jakości ściśle współpracuje przy tworzeniu nowych procedur, a w późniejszym okresie nadzoruje ich wejście w życie.

Obowiązki kontrolera jakości to:

– Sporządzanie okresowych i szczegółowych planów kontroli poszczególnych komórek organizacyjnych.

– Przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i sprawdzających.

– Analiza zgodności funkcjonujących procedur i przepisów wewnętrznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

– Analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur oraz osób odpowiedzialnych.

– Przyjmowanie wyjaśnień, oświadczeń czy zastrzeżeń zgłaszanych przez kontrolowane jednostki.

– Prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej.

–Sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów wystąpień.

– Uczestniczenie w naradach śród- oraz pokontrolnych.

– Przygotowanie instruktażu oraz doradztwo.

– Przygotowanie okresowych sprawozdań z wykonania zadań.

– Przeprowadzanie oględzin i ich dokumentowanie.

– Zabezpieczenie dowodów wymagających interwencji.