Dodatek funkcyjny

Dodatek funkcyjny jest dodatkiem do wynagrodzenia, przyznawanym pracownikom, często pełniącym funkcje kierownicze. Ma on za zadanie rekompensowanie pracownikowi jego szerszy zakres kompetencji i obowiązków. Dodatek funkcyjny dotyczy dlatego głównie stanowisk kierowniczych, ponieważ osoby, które je zajmują, oprócz zwiększonej odpowiedzialności za swoją pracę, często odpowiadają również za pracę innych.

Dodatek funkcyjny podobnie jak wysługa lat, przyznawany jest głównie w sferze budżetowej. Może być on również wypłacany pracownikowi wykonującemu pracę w sektorze prywatnym, o ile regulamin zakładowy przewiduje wypłatę takiego świadczenia. W sferze budżetowej dodatek funkcyjny jest stałym składnikiem wynagrodzenia. Polega to na tym, że w momencie przyznania dodatku pracownikowi, należy go wypłacać dopóki nie ulegnie zmianie rodzaj wykonywanej pracy lub powierzone stanowisko pracy. Dodatek ten należy się również pracownikowi, który przez określony czas, pracuje na stanowisku kierowniczym w zastępstwie. Przykładem może być praca nauczyciela, który przez określony czas zastępuje dyrektora szkoły. Za okres zastępstwa należy się w takim przypadku dodatek funkcyjny.

Wysokość przyznanego dodatku funkcyjnego określają przepisy. Może ona być określana na kilka sposobów. Zazwyczaj dodatek określany jest procentowo od wynagrodzenia. Możliwe jest również określenie wysokości dodatku funkcyjnego w regulaminie, za pomocą widełek, które określają jego wysokość dla poszczególnych stanowisk.

Pracownicy samorządowi posiadają przywilej, pozwalający im w razie zmiany stanowiska pracy na stanowisko niższego szczebla, do otrzymywania wynagrodzenia poprzedniej wysokości, przez okres 6 miesięcy. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy wynagrodzenie na nowym stanowisku pracy, jest niższe niż poprzednio. Dodatkowo zmiana stanowiska musi być spowodowana przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy.

Do wysokości tego wynagrodzenia wlicza się również dodatek funkcyjny. Jeżeli jednak pracownik, traci stanowisko kierownicze z własnej winy, to nie otrzymuje on wtedy prawa do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy, od przeniesienia na inne stanowisko. W takim przypadku otrzymywać będzie pensję w wysokości określonej dla nowego stanowiska pracy.

Dodatek funkcyjny jest adekwatny do odpowiedzialności pracy jaką wykonuje pracownik. Mogą jednak na niego liczyć głównie pracownicy sfery budżetowej. Sektor prywatny nie ma obowiązku wypłaty tego dodatku i rzadko zdarza się, aby regulamin zakładu przewidywał nagradzanie pracowników w ten sposób.