Dodatek stażowy

Dodatek stażowy jest dodatkiem przyznawanym za wysługę lat. Wynosi on kilka procent naszego wynagrodzenia. Dodatek stażowy rośnie razem z naszym stażem pracy. Naliczanie tego dodatku, można rozpocząć po pięciu latach pracy. Początkowo wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego i jest przyznawany co miesiąc.

Wyjątkiem są nauczyciele, w ich przypadku dodatek stażowy należy się już po czterech latach pracy. Wysokość dodatku stażowego wzrasta z każdym kolejnym rokiem pracy o 1%, maksymalnie może on wynieść 20% naszego wynagrodzenia zasadniczego. Nie wliczają się do tego okresu umowy o dzieło, na zlecenie, oraz samozatrudnienie. Wysługa lat wypłacana jest razem z wynagrodzeniem.

Dodatek stażowy przysługuje pracownikowi również za dni nieobecności w pracy z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, jeżeli w tym czasie otrzymywał zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek stażowy nie przysługuje jednak, gdy osoba uprawniona pobiera zasiłek macierzyński.

Rozporządzenie dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych, określa okresy, które uprawniają do wypłaty tego dodatku. Jeżeli praca w strefie budżetowej jest pracą dodatkową, to zatrudnienie podstawowe nie wlicza się do wysługi lat. Jeżeli pracownik jednak pracuje w ramach urlopu bezpłatnego, udzielonego przez poprzedniego pracodawcę, to wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia wliczają się do dodatkowego okresu pracy. Wysługa przysługuje wtedy za wszystkie przepracowane lata.

Nie wszystkim należy się jednak dodatek stażowy, pomimo wymaganych lat przepracowanych u pracodawcy. Dodatek przyznawany za wysługę lat jest obowiązkowo wypłacany, tylko pracownikom strefy budżetowej. Prywatne firmy, nie są zobowiązane do jego wypłacania.

Jeżeli zakład pracy decyduje się na wypłatę dodatku, to niedopuszczalna jest sytuacja, aby część pracowników otrzymywało dodatek stażowy, a część nie. Jeżeli jednak regulamin wewnętrzny firmy, nie przewiduje dodatku za staż pracy, to nie otrzymamy go, bez względu na ilość lat pracy w firmie. Sytuacja taka pokazuje jak bardzo uprzywilejowani są pracownicy budżetówki, w porównaniu do pracowników sektora prywatnego. Około 20% osób zatrudnionych, to właśnie pracownicy budżetowi, takiej właśnie ilości osób, obowiązkowo przysługuje dodatek za wysługę lat.

Opinie na temat dodatku stażowego są podzielone i różnią się zależnie od tego czy wygłaszają je osoby zatrudnione w strefie budżetowej, czy pracujące w sektorze prywatnym. Jedno jest pewne, jest do duży przywilej, który dodatkowo zachęca do poszukiwania pracy w budżetówce.