Dodatkowy urlop macierzyński

Każda kobieta, która urodziła dziecko może liczyć na co najmniej 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Nie wszystkie matki wiedzą jednak, że przysługuje im dodatkowy urlop macierzyński.

Ten dodatkowy urlop, w wymiarze 6 tygodni lub 8 tygodni, pracownik może wykorzystać tuż po podstawowym urlopie macierzyńskim. Wniosek o jego udzielenie trzeba złożyć nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia tego urlopu, a pracodawca nie może go odrzucić.

Co ważne, istnieje możliwość wykonywania pracy u dotychczasowego pracodawcy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji wymiar czasu pracy danego pracownika nie może przekroczyć połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Zgodnie z przepisami, pracodawca powinien uwzględnić taki wniosek, jeżeli jest to możliwe z uwagi na rodzaj albo organizację pracy. Dlatego może od wydać w tym zakresie decyzję odmowną tylko z bardzo ważnych przyczyn. Przyczyną odmowy nie może być tutaj np. zatrudnienie innej osoby na zastępstwo.
Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:
– określenie wymiaru etatu, w jakim chce pracować, np. ¼ etatu,
– czas, w którym chce wykonywać pracę.

Ustawodawca nie określił w jakim rozkładzie czasu pracy powinien pracować pracownik w czasie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W związku z tym to pracodawca decyduje o tym w jakie dni i na ile godzin pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki.

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w trakcie urlopu dodatkowego wynosi 60 albo 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które zostało wypłacone pracownikowi w miesiącach poprzedzających urlop. Mniej pieniędzy otrzymuje się, jeżeli wniosek o dodatkowy urlop zostanie złożony dopiero po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego (14 dni po porodzie)

Kobieta ma prawo przerwać dodatkowy urlop i wrócić do pracy. Co istotne, gdy matka zrezygnuje z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pracujący ojciec dziecka może wykorzystać jego pozostałą część. Musi on jednak być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.

Osobie, która łączy dodatkowy urlop z wykonywaniem pracy, przysługują w dalszym ciągu uprawnienia związane z wychowywaniem małego dziecka. Do przywilejów tych należy np. przerwa na karmienie czy też dni wolne na opiekę nad dzieckiem.

Pracownik, który korzysta z dodatkowego urlopu, ma prawo podjąć pracę u innego pracodawcy. Może on pracować zarówno w wyniku podpisania umowy o pracę jak i zawarcia umowy cywilnoprawnej, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.