Higienistka stomatologiczna – opis zawodu i zakres obowiązków

Higienistka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego, którego praca związana jest z szeroko rozumianą profilaktyką stomatologiczną. Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:

 • asystowania lekarzowi stomatologowi przy różnego rodzaju zabiegach,
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia w różnych środowiskach,
 • wykonywania zabiegów – scalingu, piaskowania, lakowania, irygacji czy lakierowania,
 • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych na polecenie lekarza stomatologa,
 • przygotowania gabinetu i środowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy,
 • opieki nad pacjentami w zakresie doradztwa związanego z profilaktyką próchnicy i higieną jamy ustnej.

Higienistką stomatologiczną może być każda osoba posiadająca stosowne wykształcenie średnie medyczne w tym zawodzie. Poza tym higienistka stomatologiczna to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku bądź specjalizacji higiena stomatologiczna, które obejmuję w swoim programie nauczania przynajmniej 1688 godzin kształcenia w zakresie higieny stomatologicznej. Wymagany jest minimum tytuł licencjata. Zawód higienistki stomatologicznej może również wykonywać osoba, która ukończyła szkołę publiczną lub niepubliczną policealną i uzyskała tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. Po okresie 5 lat pracy na stanowisku higienistki stomatologicznej można zostać starszą higienistką stomatologiczną.

 

Higienistka stomatologiczna to w Polsce zawód prawnie regulowany. Osoba go wykonująca może pracować w:

 • różnego rodzaju poradniach i ośrodkach zdrowia,
 • gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne bądź publiczne jednostki oraz specjalizujące się w różnych gałęziach stomatologii,
 • specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej,
 • wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.

 

Do głównych obowiązków higienistki stomatologicznej zalicza się:

 • opisywanie budowy głowy z uwzględnieniem narządu żucia,
 • wyznaczanie zadań profilaktyki próchnicy zębów, a także profilaktyki ortodontycznej, onkologicznej czy stomatologicznej,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej oraz szeroko rozumianej promocji zdrowia,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie higieny stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych,
 • czynne asystowanie przy zabiegach ortodontycznych,
 • stosowanie metod fizykoterapii stomatologicznej,
 • rozróżnianie i przygotowywanie produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych,
 • przechowywanie produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych,
 • użytkowanie oraz konserwowanie urządzeń, aparatów i instrumentów stomatologicznych,
 • stosowanie zasad dezynfekcji i sterylizacji,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.