Ile może dorobić emeryt?

Przejście na emeryturę nie dla każdego oznacza zakończenie kariery zawodowej. Będąc na emeryturze również można dorobić, należy jednak znać obowiązujące przepisy określające wysokość kwot, jakie można dodatkowo zyskać.

Przekroczenie ich, może skutkować zmniejszeniem lub całkowitym wstrzymaniem wypłaty emerytury – warto więc poświęcić chwilę czasu, by zapoznać się z przepisami prawa. Trzeba także pamiętać, by na bieżąco kontrolować najnowsze ogłoszenia prezesa GUS dotyczące limitów – zmieniają się one 4 razy w roku. Dotyczą one jednak tylko emerytów, którzy pobierają wcześniejsze świadczenia – ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mogą dorabiać bez limitów.

Każdy emeryt który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego, podejmujący pracę musi liczyć się z tym, iż obowiązują go limity sumy, którą może zarobić – po ich przekroczeniu ZUS ma prawo zatrzymać lub zmniejszyć kwotę świadczenia.

Na mocy ustawy z dn. 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość renty lub emerytury może zostać zmniejszona lub prawo do pobierania tych świadczeń może zostać wstrzymane w przypadku osiągnięcia przychodu w kwotach: powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie zostaje zmniejszone o przekraczającą limit kwotę przychodu, jednak nie więcej niż o sumę maksymalnych zmniejszeń, określoną dla danego świadczenia. Powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – prawo do pobierania emerytury lub innego rodzaju świadczenie ustalone w ustawie, zostaje wstrzymane.

Kwota, jaką emeryt może dorobić uzależniona jest więc od średniego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w danym kwartale. Ogłaszane co kwartał przez prezesa GUS limity, zmieniają się 4 razy do roku – 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

Aktualna kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłoszona 10 lutego 2015 roku, wynosi 3942, 67 zł – są to dane z ostatniego kwartału 2014 roku. W związku z tym, od 1 marca 2015 roku, kwota odpowiadająca 70 % średniej płacy to 2759, 90 zł (wcześniej była to kwota 2646, 80 zł) , a kwota odpowiadająca 130% średniej płacy wynosi 5125, 50 zł (wcześniej 4915, 50 zł). Suma przeciętnego wynagrodzenia jest więc o 161, 53 zł wyższa niż w trzecim kwartale roku 2014, wynosiło ono wówczas 3781, 14 zł.

Podane limity nie obowiązują osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny (mogą oni dorabiać bez limitów) oraz tych rencistów, których przychody nie pochodzą z pracy zarobkowej objętej obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Limity nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną (gdy śmierć została poniesiona w związku z służbą wojskową), rentę inwalidy wojskowego, rentę wojskową, jeśli niezdolność do pracy wynika z służby wojskowej.

Przed podjęciem pracy zarobkowej należy więc wnikliwie i dokładnie przestudiować bieżące limity, zwracając uwagę na ich aktualność. Jeśli praca zostanie podjęta zgodnie z prawem, a zarobki nie przekroczą dopuszczalnej w danym kwartale kwoty, emeryt nie powinien martwić się o swoje przychody.