Ile może dorobić rencista?

Rencista ma możliwość dorobienia sobie w trakcie pobierania renty. Zajęcia wykonywane przez rencistę powinno być jednak adekwatne do jego stanu zdrowia. Należy pamiętać, że fakt podjęcia zatrudnienia może mieć wpływ na decyzję organu orzekającego zdolności danej osoby do pracy oraz w sytuacji, gdy osoba ta ubiega się o przedłużenie tego okresu.

Rencista, który decyduje się podjąć pracę zarobkową powinien zawiadomić o tym fakcie oraz o wysokości swoich osiąganych przychodów ZUS. Powinien mieć świadomość, że ZUS może zawiesić jego rentę w części lub w całości. Istnieją pewne limity, powyżej których kwota świadczenia jest zmniejszana lub całkowicie wstrzymywana.

Ograniczenia dotyczą tych rencistów, którzy podjęli działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie kwoty renty następuje, kiedy uzyskiwane przychody przekroczą 70% wynagrodzenia rencisty. Natomiast po przekroczeniu 130% tego wynagrodzenia, świadczenie nie jest wypłacane w ogóle. Do przychodów, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia rentowego wlicza się pensję z tytułu pracy zarobkowej, dochód z działalności gospodarczej, kwoty pobranych zasiłków, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego.

Progi zarobkowe zależą od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia rentowego. Jest ono podawane przez GUS co 3 miesiące – 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia. Od 1 grudnia 2014 do 28 lutego 2015 renciści mogli dorobić miesięcznie do 2646, 80 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia. Przy zarobkach do 4915, 50 zł brutto świadczenie było odpowiednio zmniejszane, natomiast po przekroczeniu kwoty 4915, 50 zł było całkowicie zabierane.

Od marca 2015 rencista może dorobić o 161, 53 zł więcej niż w lutym. Wzrosła bowiem kwota przychodu, którego przekroczenie wpływa na wysokość świadczenia dla rencisty. Kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2015 wynosi 2759, 90 zł brutto. Natomiast kwota odpowiadająca 130% wynagrodzenia to 5125, 50 zł brutto. Osiąganie przychodu nie przekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Istnieją także stawki maksymalnego pomniejszenia kwoty wpłacanego świadczenia. Od 1 marca 2015 stanowią one:
561, 70 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
421, 31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
477, 47 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Nie wszystkich jednak obowiązują progi zarobkowe. Bez zważania na limity ZUS mogą dorabiać osoby pobierające świadczenie z tytułu renty inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie oraz renty inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową. Nie ulegają również zmniejszeniu ani zawieszeniu świadczenia pobierane przez kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat.