jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę

Jedną z form ustania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest wypowiedzenie umowy o pracę. Z reguły jest tak, że pracownik, z różnych powodów otrzymuje je od pracodawcy. Zdarza się jednak, że to pracownik rezygnuje ze świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i chce formalnie zakończyć stosunek pracy. W takiej sytuacji zobowiązany jest złożyć pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę.

Pracownik powinien jednak wziąć pod uwagę, że takie wypowiedzenie musi spełniać pewne warunki formalne, takie jak okres wypowiedzenia (zależny od stażu pracy), czy sama jego treść. Wypowiedzieć można jednak tylko umowę na czas nieokreślony, na okres próbny lub na czas określony powyżej sześciu miesięcy (w tym przypadku jedynie pod warunkiem, że w treści umowy zostało to wyraźnie zaznaczone).

Zgodnie z Kodeksem Pracy wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie, choć sądy z reguły respektują również wypowiedzenia ustne, o ile pracownik jest w stanie dowieść, że takie wypowiedzenie przed pracodawcą złożył. Wypowiedzenie pisemne musi zostać skutecznie dostarczone pracodawcy; najczęściej odbywa się to w ten sposób, że pisze się dwa jednakowe egzemplarze i oryginał składa u pracodawcy, a na kopii pracodawca potwierdza, że otrzymał oryginał. W niniejszym artykule znajdą Państwo informację co powinno znaleźć się w treści wypowiedzenia napisanego przez pracownika oraz jego wzór.

Prawidłowo napisane wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać następujące elementy: dane pracownika, dane pracodawcy, określenie umowy o pracę, która jest wypowiadana oraz daty jej zawarcia, określenie okresu wypowiedzenia. Należy przy tym pamiętać, że pracownik NIE MA OBOWIĄZKU uzasadniania wypowiedzenia ani wskazywania jego przyczyny.
 
 

Wzór wypowiedzenia

 

Warszawa, dnia 23 listopada 2015r.

Jan Kowalski
zam. ul. Świętojańska 5c/25
00-985 Warszawa

Prezes Agnifica Sp. z o. o.
ul. Okólna 87-89
05-254 Warszawa

 
 
 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

 
 
Niniejszym rozwiązuję umowę o pracę zawartą dnia 09 maja 1999r. w Warszawie pomiędzy Agnifica Sp. zo. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólnej 87-89 a Janem Kowalskim, zam. Warszawa ul. Świętojańska 5c/25 z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące.
 
 

Z poważaniem
…………………..

 
 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia
……………………………………………
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)