Jak zostać strażakiem

Każdy kto marzy o tym, by kiedyś móc wstąpić w szeregi Państwowej Straży Pożarnej musi przejść przez kilka testów, a przede wszystkim spełniać określone wymagania. Ów zawarte są w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej.

Wedle ustawy kandydaci muszą:

 • posiadać obywatelstwo polskie,

 • wykazać, iż nie jest karany za przestępstwa bądź przestępstwa skarbowe,

 • korzystać z pełni praw publicznych,

 • posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,

 • wykazać się zdolnością fizyczną oraz psychiczną do pełnienia służby.

Kandydaci, którzy myślą o służbie w Państwowej Straży Pożarnej winni wziąć pod uwagę, iż strażacy zajmują się nie tylko gaszeniem pożarów. Pośród wielu obowiązków, jakie mają, znajduje się także obecność i fachowa pomoc przy wypadkach samochodowych. Podczas powodzi, trzęsień ziemi, jak i katastrof budowlanych. Zajmują się także usuwaniem gniazd os, jak i ratowaniem zwierząt, które utknęły w różnych miejscach, ze względu na własną niefrasobliwość. Tu nierzadko przeważa ściąganie kotów z drzew.

Potencjalni kandydaci mają trzy drogi do wyboru:

 • spełniając wszystkie warunki postępowania kwalifikacyjnego, odbywając trzyletni staż i kończąc odpowiednie kursy, zdobywa się stopień strażaka, czyli odpowiednik szeregowca w wojsku;

 • spełniając te same wymagania, jak powyższe, z tą różnicą, że zamiast rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się egzamin z chemii i fizyki. Do tego testy sprawnościowe i psychiczne, a następnie przez dwa lata uczęszcza się do szkoły aspirantów. W kraju istnieją trzy szkoły dla aspirantów:

  * Centralna Szkoła Państwowa Straży Pożarnej w Częstochowie,

  * Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

  * Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;

 • trzecia droga to ukończenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Są to studia podzielone na 4 lata studiów inżynierskich oraz 2 lata studiów magisterskich. O przyjęciu decydują wyniki z egzaminu dojrzałości oraz testy sprawnościowe i psychologiczne.

W zależności od wolnych etatów, przyjęcia do Państwowej Straży Pożarnej dokonuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) bądź kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Osoba, która podejmuje służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianowana jest na strażaka w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie może również nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, a także po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby lub po zwolnieniu do obowiązku służby wojskowej. Są to warunki dotyczące jedynie mężczyzn.

Jednym z etapów, przez który muszą przebrnąć kandydaci jest test wydolnościowy oraz sprawnościowy. Do jego przystąpienia niezbędne jest posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia testu sprawnościowego, wydane nie wcześniej niż na miesiąc przez testem.

W pierwszy etapie przeprowadzana jest próba wydolnościowa. Polega ów na wchodzeniu przez 1 minutę na stopień, w tempie 30 razy. Dla kobiet całe ćwiczenie trwa 4 minuty, dla mężczyzn 5 minut. Po ćwiczeniu przeprowadzony jest pomiar tętna, w określonych odstępach czasu, a następnie zmierzony zostaje wskaźnik sprawnościowy FI. Osiągnięcie minimalnego poziomu pozwala podejść do testu sprawnościowego:

 • dla kobiet są to siady proste z leżenia tyłem, rzut piłką lekarską znad głowy oraz bieg wahadłowy 4 x 10m,

 • dla mężczyzn jest to bieg na 50m oraz 1000m, a także podciągnięcia na drążku.

Każdy kandydat ma prawo do wykonania 2 prób przypadających na każdą konkurencję. Ich niezaliczenie jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego.