Kodeks Pracy Art. 33

Kodeks Pracy jest jednym z  aktów normatywnych, w którym sformułowane zostały normy postępowania dostosowane zarówno do pracowników jak i pracodawców. W związku z treścią zamieszczoną w kodeksie pracy znane nam są prawa i obowiązki, które powinny obowiązywać w każdym zakładzie pracy. Tylko rzeczywistość jest w stanie odpowiedzieć czy pracodawcy w Polsce są w stanie w pełni przestrzegać obowiązujące przepisy regulujące postępowania wobec zatrudnionego.

W dziale 2 Stosunku pracy w rozdziale 2 pod nazwą Umowa o pracę znajdują się Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę. Art. 33 k.p brzmi:

Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Natomiast:

Art. 331.  Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, (Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. ) wynosi 3 dni robocze.

Umowa o pracę zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu po upływie okresu na jaki została zawarta. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy można ją wypowiedzieć gdy w umowie zawarto klauzulę informującą o możliwości wcześniejszego jej rozwiązania. Wówczas następuje dwu tygodniowe wypowiedzenie. Zarówno pracodawca jak i pracownik mają możliwość rozwiązać umowę.

            W momencie zawarcia umowy poniżej 6 miesięcy pracodawca nie musi wskazać przyczyny wypowiedzenia umowy.

Na podstawie art. 33 niniejszego można poprzeć przedwczesne rozwiązanie umowy. Natomiast nie ma on zastosowania w umowach, które są zawarte na okres próbny i na czas nieokreślony. Jeżeli zostaną naruszone warunki zawarte w art. 33 K.p. pracodawca ma możliwość rozwiązać umowę.

Umowy zawarte na czas określony rozwiązują się z upływem określonego terminu.  W tej sytuacji nie nastepuje konieczność składania oświadczeń przez pracownika lub pracodawcę. Umowa o pracę na czas określony podlega ochronie przed jej wcześniejszym rozwiązaniem. Na tej podstawie powinna ona zakończyć się zgodnie z terminem wpisanym w umowie. Wyjątkiem jest możliwość rozwiązania umowy o pracę na czas określony na wskutek wcześniejszego jej wypowiedzenia. Z tym, że umowa musi być zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, bądź obie strony przewidzą możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy na mocy wypowiedzenia.

Konkludując, na wypowiedzeniu umowy o pracę musi być zawarta klauzula o tym, że na podstawie art. 33 zostaje ona wypowiedziana z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia. Wówczas jest ona zgodna z przepisami. W momencie nie umieszczenia tego zapisu rezygnuje się z możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Zgodnie z art. 33 kp umowa o pracę może być rozwiązana na wskutek wcześniejszego jej wypowiedzenia. Aby rozwiązanie takiej umowy było dopuszczalne, konieczne jest  wypowiedzenie wyłącznie umowy o pracę zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy,  chyba, że umowa jest rozwiązywana za wypowiedzeniem.