Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kilka słów wprowadzenia.

Kwestionariusz osobowy to druk, który jest wypełniany na życzenie pracodawcy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie bądź przez obecnie zatrudnionego pracownika. Jest dokumentem powiązanym ze stosunkiem pracy, który zawiera podstawowe dane osobowe.

Jak wielu informacji może żądać nasz potencjalny pracodawca?

Pracownik nie ma obowiązku ujawniać wszystkich swoich danych osobowych. Pracownik ma obowiązek podać te dane osobowe, które nakazuje mu prawo. W Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. wprowadziło dwa wzory kwestionariuszy osobowych, aby ułatwić życie pracownikom i pracodawcom, a także aby uniknąć ewentualnych nadużyć. Kwestionariusz osobowy nie może łamać przepisów Kodeksu pracy.

Zgodnie z Artykułem 22 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo zażądać od osoby starającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych, które obejmują:
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. imiona rodziców,
3. datę urodzenia,
4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5. wykształcenie,
6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Czego jeszcze może chcieć nasz pracodawca?

Oprócz podstawowych informacji potencjalny pracodawca ma prawo żądać od pracownika ujawnienia, niezależnie od danych osobowych, o których była mowa wyżej także:

1. innych danych osobowych pracownika, na przykład imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika. W razie gdyby zaistniała taka sytuacja, że podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w polskim prawie pracy.
2. numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Zgodnie z tym samym artykułem, pracodawca może zażądać od pracownika również innych danych osobowych jeśli obowiązek ich ujawnienia ma źródło z odrębnych przepisach.

Linki do druków kwestionariuszy osobowych: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/kwestionariusz_osobowy.doc