Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi w momencie osiągnięcia odpowiedniego stażu pracy. Nie jest ujęta w Kodeksie Pracy, wzmianek o niej należy szukać w ustawach obejmujących przepisy dla poszczególnych grup zawodowych. Zasady ich wypłacania są określone w aktach wykonawczych do tych ustaw.

 

Dla kogo?

 

Nagrody jubileuszowe przysługują pracownikom nielicznych grup zawodowych, których liczebność jest jednak spora. Są to m. in.: urzędnicy, lekarze, górnicy, czy bibliotekarze. Jest jednak szczególnie charakterystyczna dla pracowników budżetówki, a więc mowa tu o strefie zakładów państwowych. Oczywiście, w prywatnych przedsiębiorstwach również można spotkać się z takim świadczeniem, jest to jednak tylko i wyłącznie dobra wola pracodawcy, a zasady wypłacania nagrody regulują wewnętrzne przepisy firmy.

 

Kiedy i ile?

 

Wysokość świadczenia zależy od wysokości pensji w dniu wypłaty świadczenia. W służbie cywilnej prawo do nagrody przysługuje już po 20 latach stażu pracy i wynosi 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Świadczenie przyznawane jest co pięć lat w zwiększonej wysokości. Po osiągnięciu maksymalnego, czterdziestopięcioletniego stażu jest to już 400 proc. ostatniej pensji. Nieco inaczej przedstawia się ten rozkład dla nauczycieli. Tutaj próg również zaczyna się od 20 lat i 75 proc, ale kończy się na 45 latach i 250 proc. Warto nadmienić, że do przepracowanego stażu pracy wlicza się wszystkie ukończone okresy zatrudnienia, łącznie z prowadzeniem gospodarstwa rolnego czy pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych. Niestety, zmartwią się wszyscy przedsiębiorcy – okres działalności gospodarczej nie jest brany pod uwagę. Podobnie wygląda sprawa wykonywania zleceń na zasadzie umów cywilno-prawnych. Wypłata świadczenia powinna zostać wykonana niezwłocznie, maksymalnie razem z wynagrodzeniem następującym po przyznania nagrody.

 

Jeśli trochę zabrakło…

 

Może zdarzyć się sytuacja, w której pracownik odchodzi na emeryturę na krótko przed osiągnięciem prawa do świadczenia jubileuszowego. O ile okres ten nie przekracza 12 miesięcy, nagroda nie przepada, a jest wypłacana z dniem rozwiązania umowy o pracę. Problematyczne może natomiast stać się podliczenie stażu pracy w różnych zakładach. § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. mówi, że do nagrody jubileuszowej można wliczyć staż pracy w zakładach państwowych lub upaństwowionych. Niestety, nie ma nigdzie mowy o tym, czy procedura upaństwowienia musiała mieć miejsce w trakcie trwania stosunku pracy. W takich kontrowersyjnych przypadkach można spotkać się z odmową wypłacenia świadczenia. Sprawy tego typu miały swoje zakończenia w Sądach i Trybunale Konstytucyjnym. Choć orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2007 roku wyraźnie podkreśla, że rozróżnianie stażów w zakładach prywatnych i państwowych jest jawnym przejawem nierównego traktowania pracowników, do tej pory można spotkać się z podobnymi problemami i zarzutami.