Najniższa krajowa i płace minimalne w 2019

Waloryzacja minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej z tytułu wykonywania umów zleceń wyniosła w 2019 r. nieco ponad 7 % w stosunku do roku 2018. Popatrzmy jak kształtowały się stawki płacy minimalnej w ostatnich latach:

  • 2017 – 2000 zł

  • 2018 – 2100 zł

  • 2019 – 2250 zł

 

Stawka godzinowa zaś wyniosła:

  • 2017 – 13 zł

  • 2018 – 13,70 zł

  • 2019 – 14,70 zł

 

Płace minimalne w 2019 r. a umowa o pracę

Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę zawartych na podstawie Kodeksu pracy podlegają oskładkowaniu składkami ZUS, składkami zdrowotnymi i podatkiem. Oznacza to, że „na rękę” pracownicy zarabiający płace minimalne w 2019 r. zarobią ok. 1634 zł przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu, a ok. 1639 zł przy zastosowaniu kosztów podwyższonych.

Przypomnijmy, że zwykłe koszty uzyskania przy obliczaniu podatku od wynagrodzenia stosuje się w przypadku pracowników pracujących w tej samej miejscowości, gdzie jest ich miejsce zamieszkania. Natomiast podwyższone koszty stosuje się w przypadku pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości. Pracodawcy stosują wyższe koszty uzyskania na podstawie oświadczenia pracownika, złożonego przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia.

Najniższa krajowa a umowa cywilnoprawna

W przypadku umów zleceń zawartych na podstawie Kodeksu cywilnego ustalona minimalna stawka godzinowa dotyczy wynagrodzenia za godzinę świadczenia usług w ramach tej umowy. Aby stwierdzić prawidłowość wypłacania wynagrodzenia za umowy zlecenia, zleceniobiorca powinien dostarczyć zleceniodawcy ewidencję godzin przy wykonywaniu tej umowy. Wynagrodzenie brutto podzielone przez liczbę godzin nie może być niższe od minimalnej stawki godzinowej w danym roku.

Najniższa krajowa stawka godzinowa w 2019 r. oznacza, że „na rękę” zleceniobiorca otrzyma ok. 12,40 zł w przypadku umów zleceń bez potrącania składek na ubezpieczenie społeczne, a jedynie na ubezpieczenie zdrowotne i podatek oraz przy zastosowaniu kosztów uzyskania w wysokości 20% przychodu. Jeżeli efekt pracy zleceniobiorcy podlega prawom autorskim możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu, co oznacza dochód „na rękę” w wysokości ok. 13,40 zł.

Obowiązek prawny pracodawcy

Wypłacanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku umów o pracę lub minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilnoprawnych jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, a jego nie dopełnienie jest naruszeniem przepisów prawa.

Ochrona wynagrodzenia za pracę ma na celu głównie zabezpieczenie pracowników przed nadużyciami ze strony pracodawców.

Niestety ta sytuacja cieszy mniej drobnych przedsiębiorców, gdyż praktycznie co rok powoduje wzrost kosztów pracy. Pamiętajmy, że oprócz wynagrodzenia brutto w przypadku umów o pracę i niektórych oskładkowanych umów zlecenia dodatkowe koszty ponosi również pracodawca płacąc „swoją” część składek ZUS, a także składki na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Najniższa krajowa i płace minimalne w 2019 r. wzrosła, jednak wciąż jest to kwota na granicy ubóstwa, zwłaszcza w dużych miastach. Mimo to pozytywem i pewnym pocieszeniem jest fakt jej corocznej waloryzacji.