Obowiązki koordynatora projektu

Koordynator projektu to osoba odpowiedzialna za koordynację, nadzór techniczny oraz płynną realizację całości Projektu.

Zakres obowiązków Koordynatora:

– ustala harmonogram realizacji Projektu z Klientem na podstawie uzgodnień wewnętrznych – rejestruje harmonogram w odpowiednim systemie,

– finalizuje umowy ze stosownymi podwykonawcami (zakupy elementów do odsprzedaży, usługi montażowe, umowy depozytowe z Klientem),

– przekazuje na bieżąco informację o aktualnych oczekiwanych terminach spływu dokumentacji Projektu i kontroluje terminowość procesów,

– sporządza i przedkłada Kierownikowi Realizacji, do czasu końcowego Rozliczenia Projektu, comiesięczne sprawozdania z postępów w realizacji Projektu,

– dokonuje podziału zadań merytorycznych pomiędzy poszczególnych pracowników,

– monitoruje pracę personelu biorącego udział w realizacji Projektu – kontroluje poziom osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu finansowego w poszczególnych okresach czasu,

– zapewnienie prawidłowy przebieg informacji pomiędzy pracownikami,

– podejmuje działania zaradcze i naprawcze w przypadku zgłoszonych problemów – ustala sposoby usunięcia istniejących komplikacji,

– odpowiada za prawidłową realizację promocji projektu – jest odpowiedzialny za zamieszczenie banerów reklamowych za zgodą Klienta,

– odpowiada za realizację dostaw oraz realizację montażu,

– sporządza zestawienie dostaw, oraz protokoły częściowe i końcowe, a następnie przekazuje do Specjalisty ds. Rozliczenia Sprzedaży w celu wystawienia faktury sprzedażowej,

– sporządza zapotrzebowanie do Działu Zaopatrzenia na zakup akcesoriów i materiałów na potrzeby Projektu – zgodnie z zapisami w Umowie,

– kontroluje płatności Klienta na podstawie informacji z Działu Finansowego,

– nadzoruje przebieg ewentualnych reklamacji,

– inicjuje spotkanie podsumowujące realizację Projektu z Kierownikami stosownych Działów,

– dokonuje finansowej i technicznej analizy Projektu – raportowanie na koniec Projektu,

– stwarza warunki do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych,

– uczestniczy w przeprowadzanych działaniach kontrolnych,

– jest odpowiedzialny za wdrożenie działań pokontrolnych,

– sporządza i archiwizuje dokumentację projektową,

– nadzoruje przechowywanie dokumentacji Projektu.