Odbywanie stażu z PUP a ciąża

Staż zawierany jest na okres od 3 do 12 miesięcy i w czasie jego trwania pozostajemy w statusie bezrobotnego. Jeżeli w trakcie jego trwania, kobieta zajdzie w ciążę może go kontynuować. Staż nie jest wiążącą umową pracodawcy a pracownika, ma na celu nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Powiatowy Urząd Pracy opłaca składki do ZUS więc pracodawca nie ponosi kosztów utrzymania ciężarnej na stażu. Ma on ograniczone obowiązki związane z zapoznaniem stażysty z programem i obowiązkami, szkoleniem BHP itp. W trakcie jego trwania jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, a nie chorobowym. Od stypendium nie jest odprowadzana składka chorobowa. Musimy o tym pamiętać, iż to dwa różne świadczenia. Zdrowotne zapewnia nam nieodpłatny dostęp do świadczeń medycznych np. lekarz, szpital, leki refundowane. Ubezpieczenie chorobowe zapewnia nam np. wypłatę urlopu macierzyńskiego ( jeżeli jesteś osobą z prawem do zasiłku i go pobierasz po porodzie jest on przedłużany na czas określony w odrębnych przepisach jednak prawo do zasiłku tracisz w momencie podjęcia stażu ).

W zależności od obejmowanego stanowiska mogą wystąpić przeciwwskazania do dalszej pracy. Miejmy na uwadze, iż ciąża nie jest chorobą i o ile nie ma przeciwwskazań medycznych możemy pracować. Gdy zajdzie taka potrzeba to zwolnienie lekarskie musimy mieć wystawione przez specjalistę i koniecznie na NIP Powiatowego Urzędu Pracy w którym jesteśmy zarejestrowani.

Pracodawca organizujący staż winien poinformować PUP o ZUS ZLA i dostarczyć je w terminie do 7 dni. W czasie trwania zwolnienia jest wypłacane stypendium, gdyż jest to udokumentowany okres uzasadnionej niezdolności do pracy. Pobieramy je przez czas trwania zawartej umowy przez pracodawcę z PUP. Nie może on w tym czasie wypowiedzi umowy zostaje ona rozwiązana wraz z wygaśnięciem terminu trwania.

Są wyjątki w których pracodawca może wypowiedzieć staż. Opisane są w regulaminie każdego PUP. Jeżeli kobieta jest w ciąży i czynnie uczestniczy w odbywaniu stażu, a okres jego trwania był krótszy niż 12 miesięcy, jest możliwość jego przedłużenia. Pracodawca może ale nie musi wystąpić o jego kontynuację o ile była ona przewidziana w umowie zawartej z PUP. Nie mamy obowiązku informowania Urzędu Pracy o ciąży jeśli nie przebywamy na zwolnieniu lekarskim, jednak pracodawca powinien przekazać te informacje w momencie składania podania o przedłużenie. Po ukończeniu stażu wygasają zobowiązania finansowe pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a stażystą, pozostajemy w statusie osoby bezrobotnej.