Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Jeżeli jesteś zatrudniony u pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas określony, warto jest wiedzieć, że również taką umowę obowiązuje pewien okres wypowiedzenia.

Podstawowym celem umowy o pracę jest gwarancja trwałości stosunku pracy przez okres zapisany w umowie zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Czasami zdarza się jednak, że pod wpływem pewnych okoliczności taką umowę jedna ze stron musi rozwiązać. Przepisy prawa pracy uwzględniają taką sytuację i umożliwiają rozwiązanie umowy, przy zachowaniu dwóch warunków: umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i jeden dzień oraz w treści umowy musi zostać przewidziana możliwość jej rozwiązania przed upływem okresu, obowiązującego przez jej zawarcie.

Pierwszy warunek jest związany z tym, że w przypadku umowy zawieranej na krótki okres, czyli do 6 miesięcy obie strony, czyli zarówno pracodawca, jak i pracownik, z większym prawdopodobieństwem mogą przewidzieć możliwości jej wykonania, co w przypadku dłuższego okresu może już być znacznie utrudnione. Okres 6 miesięcy dotyczy tylko i wyłącznie umowy o pracę, ale nie obejmuje już stażu u danego pracodawcy.

Drugi warunek odnosi się natomiast do dopuszczenia możliwości rozwiązania stosunku pracy w zapisie na umowie, zawieranej między dwiema stronami. Wprowadzenie takiego zapisu jest uzależnione od porozumienia między pracownikiem a pracodawcą i w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe, dlatego warto jest uważnie przeczytać umowę, zanim się ją podpisze. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której musimy podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy przed upłynięciem okresu, na który została zawarta, de facto możemy uczynić to w każdej chwili jej obowiązywania. Istnieje także możliwość, by w treści umowy uwzględnić zapis stanowiący o maksymalnym okresie, jaki będzie obowiązywał do jej rozwiązania – czyli, że będziemy mogli rozwiązać stosunek pracy dopiero po upływie minimalnego okresu zatrudnienia. Wypowiedzenie umowy nie wymaga podawania przyczyny podjęcia takiej decyzji (może nastąpić z jakiegokolwiek powodu).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i jeden dzień długość wypowiedzenia według kodeksu pracy wynosi 2 tygodnie i nie jest w żaden sposób uzależniona od długości trwania stosunku pracy.