Opinia o stażyście

Opinia wystawiana stażyście nie może być jedynie subiektywną oceną wyrażaną przez pracodawcę lub osobę, której podlegał stażysta. Zwykle mamy do czynienia ze stażem organizowanym przez Urząd Pracy, stąd opinia jest konieczną do wystawienia oraz załączenia wraz z pozostałymi dokumentami, by formalnie staż został zakończony lub też mógł być przedłużonym, na podstawie dostarczonych dokumentów.

Staż odbywa się na podstawie umowy, która została zawarta pomiędzy starostą, a pracodawcą według programu, który został ściśle określony w umowie. Podczas ustalania programu pod uwagę bierze się predyspozycje psychofizyczne oraz zdrowotne, poziom wykształcenia, a także dotąd zdobyte doświadczenie, jak i kwalifikacje zawodowe, jakie jest w stanie przedstawić osoba bezrobotna. Gdy program zostanie zrealizowany i zakończony, na pracodawcy ciąży obowiązek wydania opinii, w której uwzględni informację odnośnie zadań realizowanych przez bezrobotnego, jak i pozyskanych nowych umiejętnościach praktycznych. Jest to realizacja zgodna z art. 53 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2015 r. poz. 149 ze zm.).

Ustawodawca nie określił konkretnego wzoru, jak winna zostać skonstruowana opinia o stażyście, przy czym elementy, które powinna zawierać reguluje zawarta z pracodawcą umowa. Przeważnie do umowy zostaje dołączony wzór takiej opinii, w której znajduje się miejsce na wystawienie oceny, wyszczególnienie zrealizowanych zadań, jak i informację odnośnie zdobytych umiejętności praktycznych czy też uzyskanych kwalifikacji zawodowych. W opinii znaleźć się mogą również wzmianki odnośnie odbytych szkoleń, dodatkowych kursów i inne tego typu elementy.

Generalnie wzory opinii dla stażystów ustalane są indywidualnie przez dany Urząd Pracy i wedle nich wypełnia się poszczególne rubryki. Pracodawca może również uwzględnić w miejscu do tego przeznaczonym ocenę stażysty, która wyrazi jego zaangażowanie w powierzone zadania, punktualność, umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy z innymi osobami, cechy charakteru, które wykorzystał podczas stażu.

Niezbędnym staje się także uwzględnienie zadań niezrealizowanych bądź zawarcie wzmianki względem dokonanych naruszeń regulaminów zakładowych, zasad współżycia z pracownikami i innych rażących naruszeń, których dopuścił się stażysta. Opinia o stażyście winna być zatem przede wszystkim zgodną z załączonym drukiem do wypełnienia, rzetelną, czytelną, szczerą, ale i jak najbardziej obiektywną.

Pod względem formalnym dokument będący opinią o stażyście musi zawierać dane zakładu pracy, pieczątkę, podpisy, dane stażysty wraz z terminem odbywania stażu, punkt odnośnie zadań realizowanych przez osobę bezrobotną, a także punkt odnośnie umiejętności praktycznych, które zostały pozyskane w trakcie odbywanego stażu bezrobotnego.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, opinia o stażyście powinna zostać wystawiona i wydana bezrobotnemu niezwłocznie, przy czym nie później, aniżeli w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia stażu. Opinia sporządzana jest w dwóch egzemplarzach. Jeden trafia do rąk bezrobotnego, drugi do Urzędu Pracy.