Pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia

Co robić, gdy pracodawca odmawia wypłaty należnego wynagrodzenia?

 

Każdy pracownik powinien otrzymać stosowne wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Absolutnie nie powinna mieć miejsce sytuacja, w której pracodawca nie wypłaca pensji, nawet zwalnianej osobie.   Według art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy, na każdym pracodawcy ciąży obowiązek terminowej i prawidłowej wypłaty wynagrodzenia za pracę. Niestety łamanie tego przepisu zdarza się dość często, a samowola przedsiębiorców i wyzysk mają źródło w nieznajomości  prawa przez pokrzywdzonych.

 

Rozpowszechnianie wiedzy na temat praw pracowniczych może przyczynić się znacznej poprawy warunków na rynku pracy. Pracownicy powinni wiedzieć, że mogą dociekać swoich praw na drodze sądowej. Gdy nasz szef odmawia nam należności za wykonane obowiązki, powinniśmy bezzwłocznie złożyć pozew do sądu  pracy. Oczywiście warto wiedzieć, że poszkodowany ma prawo w takim położeniu żądać nie tylko zaległej pensji, ale także określonych ustawowo odsetek. W przypadku gdy brak otrzymanego wynagrodzenia jest przyczyną niezapłacenia raty kredytu przez pracownika i tym samym otrzymania przez niego karnych odsetek, jego pracodawca ma obowiązek uregulowania tych szkód w postaci spłacenia ich równowartości. Należy wiedzieć, że nawet gdy pracodawca po prostu zwleka z wypłatą wynagrodzenia również przysługują nam naliczone ustawowe odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia za pracę. Poza tym, Państwowa Inspekcja Pracy może wystosować wobec niego mandat.

Niewypłacenie pracownikowi wynagrodzenia to bardzo poważne wykroczenie. Pracodawca, który nie wywiązuje się z tego obowiązku może dodatkowo zostać jeszcze ukarany grzywną w wysokości od jednego tysiąca złotych do nawet trzydziestu tysięcy!

 

Jak zatem napisać pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia?

Pismo przede wszystkim powinno zawierać  datę złożenia pozwu, nazwę sądu, dane pracownika i pozwanego pracodawcy oraz wartość żądania, wyjaśnienie i motyw zaistniałej nieprawidłowości, uzasadnienie pozwu z uwzględnieniem kwoty wynagrodzenia, która widnieje na umowie o pracę, a także stosowne dowody i załączniki. Dokument oczywiście powinien zostać własnoręcznie podpisany.

Przykładowe pismo powinno zatem wyglądać w następujący sposób. Podane dane i nazwy są całkowicie fikcyjne i przypadkowe.

 

 

 

Kraków, 18.02.2017r.

Sąd Pracy – Sąd Rejonowy …
ul.Lipska 1
20-180 Kraków

Powód: Anna Krawczyk
Fiołkowa 1/3
40-504 Kraków

Pozwany: Firma XYZ  Sp. z o.o.
Towarowa 15
40-505 Kraków

Wartość przedmiotu sporu: 10 000 zł.

 
 

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego pracodawcy:

  1. Kwoty niewypłaconego wynagrodzenia za styczeń 2017 r. w wysokości 10 000 zł.
  2. Odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia w wysokości ustawowej:

– od kwoty 10 000 zł. od 10 grudnia 2016r. do dnia zapłaty

oraz o pokrycie kosztów postępowania przez pozwanego, przeprowadzenia rozprawy w razie mojej nieobecności, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

   

Uzasadnienie

Począwszy od stycznia 2017 r. pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia za pracę, które – zgodnie z umową o pracę – wynosi 10 000 zł brutto miesięcznie. Termin wypłaty wynagrodzenia został określony przez pracodawcę do 10. dnia następnego miesiąca.

Dowód: umowa o pracę z 12 maja 2015 r.

Wypłata wynagrodzenia nie nastąpiła pomimo jednorazowego wezwania o zapłatę.

Dowód: wezwanie do zapłaty z 15 lutego 2017 r.

Uznając swoje żądanie za pełni uzasadnione, wnoszę o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę z ustawowymi odsetkami z tytułu opóźnienia w jego wypłacie.

 

Anna Krawczyk

Załączniki:

  • powołane w pozwie dowody;
  • odpis pozwu dla pozwanego

 
 
 
Jeżeli sąd uzna, że pracownik ma rację, a jego skarga jest w pełni uzasadniona, to na tej podstawie zasądzi dla niego odpowiednią należność. Wtedy wyrok, którym zostaje obciążony pracodawca, musi zostać natychmiastowo wykonany. Warto dodać, że zanim poszkodowany pracownik zdecyduje się złożyć pozew do sądu pracy, ma możliwość zgłoszenia się z prośbą o interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor pracy ma wpływ na tok postępowania: może być obecny na rozprawie i jeżeli w danym wypadku jeśli nie zgadza się z karą nałożoną na pracodawcę przez sąd, wnieść apelację do sądu wyższej instancji.  Musimy pamiętać, że chociaż pracodawcy zwlekający z wypłaceniem wynagrodzenia są obciążeni przykrymi konsekwencjami, to jednak mogą istnieć dla nich pewne czynniki łagodzące. Każda sytuacja jest inna i powinna być rozpatrywana w indywidualny sposób. Znajomość prawa pracy pozwoli uniknąć bardzo wielu kłopotów zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika.