Praca na pół etatu – charakterystyka

Praca na pół etatu pozbawia pracownika części uprawnień, ale jednocześnie nie zwalnia pracodawcy z wielu jego obowiązków wobec pracownika. W umowie o pracę należy ściśle określić wymiar czasu pracy (1/2 etatu). Powinna się w niej również znaleźć informacja, w jakich dniach oraz po ile godzin dany pracownik będzie wykonywać swoją pracę.

Niepełnoetatowiec może bowiem wykonywać swoje obowiązki w ramach różnych systemów czasu pracy np. skróconego czasu pracy, zadaniowego czasu pracy, podstawowego czasu pracy bądź równoważnego czasu pracy. Wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego jest ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W umowie należy także zawrzeć dopuszczalną liczbę godzin nadliczbowych, za które oprócz zwykłej pensji wypłacany jest dodatek. Trzeba też ustalić jego wysokość.

Pracodawca ma obowiązek ustalić warunki wynagrodzenia osoby zatrudnionej na pół etatu w sposób nie mniej korzystny jak w przypadku innych pracowników wykonujących identyczną lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik pracujący na pół etatu również korzysta z ustawowej gwarancji minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin przypadającej do przepracowania w danym okresie czasu.

W sytuacji gdy dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 6 godzin niepełnoetatowcowi nie przysługuje 15-minutowa przerwa wliczana do ogólnego czasu pracy.  Praca na pół etatu nie może natomiast stanowić przedmiotu dyskryminowania oraz nierównego traktowania w zakresie m.in. rozwiązywania stosunku pracy, awansowania czy warunków zatrudnienia.

 

Do podstawowych uprawnień pracownika zatrudnionego na pół etatu zalicza się:

  • ustawową gwarancję minimalnego wynagrodzenia brutto (liczonego proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin) ,
  • wymiar urlopu wypoczynkowego jest ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy,
  • praca może być wykonywana w ramach różnych systemów czasu pracy.

Z kolei główne obowiązki pracodawcy wobec niepełnoetatowca  to m.in.:

  • traktowanie wszystkich pracowników w sposób jednakowy bez względu na wymiar ich czasu pracy; wszyscy pracownicy powinni mieć takie same warunki pracy, możliwość awansowania czy odbywania szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • zapewnienie wszystkich pracownikom sprawiedliwych warunków zatrudnienia; osoba zatrudniona na pół etatu nie może otrzymywać wynagrodzenia ustalonego w sposób mniej korzystny niż  ta zatrudniona na cały etat, pod warunkiem, iż wykonują one taką samą lub podobną pracę,
  • nie ma obowiązku zapewnienie 15- minutowej przerwy od pracy osobom, które nie wykonują pracy dłużej niż 6 godzin dziennie.

W przypadku osób zatrudnionych na pół etatu do ZUS i OFE odprowadzane są niższe składki niż w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu. Składki odprowadzane są bowiem procentowo. Na ubezpieczenie emerytalne wędruje 19,52% podstawy wymiary, na rentowe 6%, na chorobowe 2,45%. Dlatego też wysokość emerytury będzie niższa niż dla osób pracujących na pełen etat, nawet mimo takiego samego czasu pracy.