Project manager – kierownik projektu. Opis zawodu

Projecet Manager, czyli koordynator lub kierownik projektu to specjalista pracujący w firmie lub organizacji, który kompleksowo zarządza różnego rodzaju projektami. Stanowisko to najczęściej obejmują osoby o odpowiednim wykształceniu (studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu prowadzenia projektów) lub dużym doświadczeniu.

W zależności od specyfiki danej firmy i listy obowiązków Project Manager ma różną pozycję w danym przedsiębiorstwie. W wielu firmach stanowisko to znajduje się na poziomie doradców zarządu bądź kierowników działów. Z uwagi na wymaganą wysoką dyspozycyjność i dużą zadaniowość często kierownicy projektów mają kontrakty menadżerskie, a nie klasyczne umowy o pracę. W niektórych firmach projekty są jednak raczej niewielkie i PM jest osobą do, której zadań należy dbanie o sprawną realizację wyznaczonych zadań. W grę nie wchodzi w tym przypadku zarządzanie budżetem czy planami. Takie stanowisko nie jest wówczas stanowiskiem zarządczym, a raczej stanowiskiem niższego szczebla kierowniczego.

Do głównych obowiązków Project Managera zalicza się planowanie projektów (a więc planowanie czasu, zasobów, zależności procesów itd.), wycena, analizy ilościowe i jakościowe, koordynowanie działań oraz pracy osób biorących udział w projekcie, sprawdzanie i sporządzanie raportów i sprawozdań. W wielu firmach kierownik projektów przeprowadza także negocjacje z klientami i jest odpowiedzialny za bieżący kontakt z nimi. Bywa wtedy swoistym łącznikiem pomiędzy zespołem, przełożonymi i klientem. Sprawny PM nie tylko dobrze wykorzystuje dostępne zasoby, ale jest także odpowiedzialny za spokojną i efektywną pracę zespołu.

Osoba aspirująca na stanowisko PM powinna posiadać wiele umiejętności i predyspozycji do tego zawodu. Każdy projekt wykonywany jest bowiem przez większą grupę. Z tego powodu niezbędna jest wiedza z zakresu zarządzania ludźmi, komunikacji międzyludzkiej oraz umiejętność budowania zespołu współpracowników. Kolejną przydatną umiejętnością jest planowanie czasu pracy, a także odporność na stres i presję czasu. Dobry PM to osoba o znacznej samodyscyplinie, systematyczna i ambitna.
  

Podstawowe obowiązki Project Managera to m.in.:

podział zadań pomiędzy członków zespołu,
organizacja czasu pracy swojego i podwładnych,
kupno produktów i usług niezbędnych do realizacji projektu,
komunikowanie się z klientami i członkami zespołu,
budowa i zarządzanie zespołem projektowym,
pełnienie funkcji lidera zespołu projektowego,
kontrola jakości wykonywanych zadań projektowych,
zarządzanie budżetem projektu,
ocena ryzyka związanego z realizacją projektu oraz opracowywanie scenariuszy w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych.

W Polsce zawód Project Managera pojawił się stosunkowo niedawno. Wciąż jednak wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Rośnie bowiem liczba projektów do wykonania i to nie tylko w dużych, ale i nieco mniejszych firmach. Pozwala to na znaczne oszczędności wynikające z optymalizacji zasobów i lepsze planowanie pracy zespołu projektowego.