Publiczne Służby Zatrudnienia

Publiczne służby zatrudnienia (PSZ) to wszystkie instytucje i urzędy, które odpowiedzialne są za obsługiwanie osób bezrobotnych. Należą do nich powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy, urząd ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędy wojewódzkie, które realizujących zadania państwa w zakresie polityki rynku pracy. Jest to dość szeroka definicja. W skład publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju wchodzi więc 16 wojewódzkich urzędów pracy, 338 powiatowych urzędów pracy.oraz ich filie

PSZ na szczeblu wojewódzkim realizują cały szereg zadań, z których są dokładnie i regularnie rozliczane. Najważniejsze z nich są kwestie dotyczące krajowego oraz międzynarodowego przepływu pracowników. jest to szczególnie ważne zadanie od chwili gdy granice naszego kraju zostały otwarte w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ich celem jest również koordynacja lokalnej polityki rynku pracy oraz wdrażanie odgórnych, jednolitych ustaleń na terenie całego kraju. Publiczne Służby zatrudnienia rozdzielają także fundusze pieniężne oraz przeprowadzają i wprowadzają w życie wszystkie programy pilotażowe. Mają one za zadanie zapobiegać stagnacji na polskim rynku pracy. Do ich obowiązków należy też gromadzenie oraz przetwarzanie informacji o sytuacji osób bezrobotnych w skali danego województwa. Prowadzą poza tym rejestry miejscowych agencji zatrudnienia i wydają im stosowne certyfikaty. PSZ są odpowiedzialne za finansowanie i przeprowadzanie szkoleń, które mają na celu podnoszenie umiejętności zawodowych osób pozostających bez pracy, ale aktywnie jej poszukujących.

Również i zadania powiatowych urzędów pracy są coraz rozleglejsze. Mają one na celu m.in. realizowanie wszelkich programów promocji zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych, pomoc w znalezieniu pracy osobom jej szukających , a także pracowników dla pracodawców oferujących zatrudnienie. Poza tym prowadzą rejestrację osób pozostających bez pracy u wypłacają zasiłki osobom do tego uprawnionym.

System PSZ w Polsce jest zdecentralizowany, czyli opiera się na samorządach terytorialnych. To właśnie urzędy te realizują zadania ustalone przez rząd, mając przy tym dużą swobodę działania. Krajowa strategia jest przez nich uzupełniana w oparciu o potrzeby danego regionu. Od dnia 1 maja 2004, czyli wejścia Polski do Unii Europejskiej, publiczne służby zatrudnienia stały się członkiem europejskiej sieci publicznej służb zatrudnienia EURES. EURES zajmuje się międzynarodowym pośrednictwem pracy na terenie krajów należących do UE oraz EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a także informuje o ogólnych warunkach pracy i życia w tych państwach. Ma to na celu promocję i wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy. Na terenie Polski usługi te są świadczone przez doradców i przedstawicieli EURES, którzy pracują w wojewódzkich urzędach pracy. Są one bezpłatnie, ale nie wszyscy mogą z nich skorzystać. Prawo do tego mają jedynie osoby spełniające kryteria określone w ustawie o promocji, zatrudnieniach i instytucjach rynku pracy.