Rezygnacja ze stażu

Staż to jedna z lepszych możliwości, aby zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje podczas odbywania stażu nie jest zbyt wysokie, jednak z roku na rok przybywa chętnych osób, które ubiegają się o przyjęcie na staż. Na stażu zdobywamy nie tylko doświadczenie zawodowe, ale też możemy przetestować zdobyta wiedzę w praktyce.

Staż zawodowy najczęściej trwa od trzech do maksymalnie dwunastu miesięcy. Umowa stażowa przewiduje rezygnację ze stażu, ale tylko wtedy, kiedy osoba bezrobotna w trakcie odbywania stażu podejmie pracę zarobkową lub zdecydowała się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Oczywiście staż może zostać przerwany na wniosek osoby, która go odbywa. Urząd Pracy w takim przypadku rozwiązuje umowę z pracodawcą. Może to mieć miejsce, gdy warunki odbywania stażu nie są zgodne z umową.

Staż może zostać przerwany na wniosek samego pracodawcy. Może się tak stać, gdy pracownik permanentnie nie stawia się w miejscu pracy. A jego nieobecności są nieusprawiedliwione. Gdy osoba odbywająca staż narusza elementarne zasady obowiązujące w miejscu pracy, które zostały określonych szczegółowo w regulaminie pracy. Innym powodem może być usprawiedliwiona nieobecność, która uniemożliwia kontynuowanie stażu, na przykład choroba. Staż można przerwać także z powodów osobistych, na przykład podjęcia studiów w trybie stacjonarnym lub wyjazdu za granicę.

Co istotne, istnieje możliwość, że osoba bezrobotna może zostać pociągnięta do zwrotu kosztów odbycia stażu. Najczęściej tak zdarza się wówczas, gdy stażysta z własnej woli przerwał odbywanie stażu. Wtenczas osoba rezygnująca ze stażu zawodowego nie tylko jest zobowiązane jego koszty odbycia. Kolejną karą jest utrata statusu osoby bezrobotnej na sto dwadzieścia dni, takie sankcje dla osoby przerywającej staż przewidział ustawodawca.

Zwrotu jakich kosztów można zażądać od stażysty?
– Koszty przejazdu i zakwaterowania, oczywiście tylko w przypadku kiedy stażysta korzystał z tego rodzaju pomocy.
– Koszty niezbędnych badań lekarskich oraz psychologicznych, jeśliby organizatora stażu wymagał ich przeprowadzenia.

Co ważne Urząd Pracy nie może od stażysty wymagać zwrotu pobieranego stypendium stażowego, albowiem osoba odbywająca staż pobierała stypendium za pracę wykonywaną u organizatora stażu.

W sytuacji, kiedy przerwanie stażu nastąpiło z powodu podjęcia pracy zarobkowej bądź z powodu założenia własnej działalności gospodarczej wtenczas nie trzeba zwracać kosztów odbywania stażu.