Rzeczoznawca majątkowy – opis zawodu

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną zajmującą się dokonywaniem wyceny nieruchomości. Samo określenie „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Zapisy regulujące szczegóły odnośnie ów zawodu, praw, obowiązków i innych kwestii z nim związanych, reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowemu nadaje Minister Infrastruktury bądź jego poprzednicy, w trybie ustawy:

 • z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

 • z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

Warunki, które musi spełnić kandydat na rzeczoznawcę majątkowego to:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego,

 • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości,

 • zdanie egzaminu państwowego w zakresie szacowania nieruchomości z z wynikiem pozytywnym.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się dwuetapowo. Egzamin bowiem składa się z części pisemnej oraz ustnej.

 

Rzeczoznawca majątkowy, który zdobył uprawnienia do wykonywania ów zawodu:

 • uprawniony jest i zobowiązany do prowadzenia działalności zawodowej, zgodnie z standardami zawodowymi i obowiązującymi przepisami prawa,

 • ma prawo do określania wartości nieruchomości. Nadto maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, a w szczególności:

  * wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części składowych, niezależnie od rodzaju, położenia, przeznaczenia i podmiotu własności,

  * innych praw do nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych,

  * wartości szkód bądź nakładów dotyczących nieruchomości, jak i ich części składowych.

Dokonywana wycena nieruchomości na formę pisemną, postać operatu szacunkowego. Biorąc pod uwagę wycenę nieruchomości, rzeczoznawca określa:

 • wartość rynkową danej nieruchomości,

 • wartość odtworzeniową nieruchomości,

 • wartość katastralną nieruchomości,

 • propozycję bankowo-hipoteczną względem wartości danej nieruchomości,

 • wartość niezbędną dla indywidualnych potrzeb inwestora,

 • koszt odtworzenia:

  * obiektów budowlanych,

  * drzewostanów leśnych bądź zadrzewień,

  * plantacji kultur wieloletnich,

  * zasiewów i upraw.

Rzeczoznawca majątkowy samodzielnie decyduje o podejściu, metodach oraz technikach, które wykorzysta do dokonania wyceny, przy czym musi uwzględnić zasady wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jeśli przepisy prawa konkretnie określają, z jakich metod czy technik musi skorzystać, wycena podlega ich zastosowaniu.

 

Rzeczoznawca majątkowy musi w swojej pracy uwzględniać:

 • przepisy prawa,

 • obowiązujące standardy,

 • Kodeks Etyki Zawodowej,

 • staranność wynikającą z charakteru zawodu,

 • obiektywność oraz niezależność.

Zarobki:

Miesięczne wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego kształtuje się średnio na poziomie około 4700 złotych brutto. 25% rzeczoznawców zarabia poniżej 3400 złotych brutto, kolejna grupa 25% rzeczoznawców otrzymuje wynagrodzenie powyżej 6800 złotych brutto. Płace uzależnione są od wielkości firmy, kapitału, wykształcenia, stażu pracy oraz regionu, w którym zatrudniony jest rzeczoznawca.