Specjalista ds. BHP – zakres obowiązków

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy to stanowisko zamiennie określane również, jako inżynier BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeważnie zostaje kierownikiem działu BHP w danym zakładzie pracy. Ów kierownik nadzoruje i kieruje pracą specjalistów oraz inspektorów ds. BHP. Z uprawnienia pracodawcy kontroluje i koordynuje wszelkiego rodzaju działania w zakładzie pracy, które mają związek z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zadania i czynności robocze, jakie znajdują się w zakresie obowiązków specjalisty ds. BHP to:

 • prowadzenie działalności kontrolnej, w tym ustalanie tematyki kontroli oraz form i sposobów jej dokumentowania,

 • doradzanie pracodawcy w kwestiach związanych z BHP,

 • aktywny udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych oraz inwestycyjnych zakładu,

 • przekazywanie do użytku nowo wybudowanych bądź zmodernizowanych:

  * obiektów,

  * urządzeń produkcyjnych,

  * innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników;

 • współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także upoważnionymi laboratoriami, w kwestii kontroli względem obowiązku prowadzenia przez pracodawcę pomiarów, mających na celu określać stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na poszczególnych stanowiskach pracy,

 • ustalanie okoliczności, jak i przyczyn wypadków zaszłych w pracy,

 • weryfikacja ustaleń zespołów powypadkowych, których członkami są podlegli kierownikowi BHP inspektorzy i specjaliści ds. BHP,

 • osobisty udział przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków śmiertelnych, ciężkich oraz zbiorowych,

 • właściwe kompletowanie oraz przechowywanie dokumentów:

  * dotyczących wypadków w pracy,

  * dotyczących chorób zawodowych,

  * rejestrów,

  * ewidencji wyników badań;

 • dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy,

 • opracowywanie propozycji odnośnie zmian technicznych i organizacyjnych, celem poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa,

 • przygotowanie załogi do bezpiecznej pracy,

 • organizacja szkoleń wstępnych,

 • współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,

 • tworzenie regulaminów, procedur, instrukcji ogólnych,

 • opiniowanie instrukcji stanowiskowych.

Specjalista ds. BHP najczęściej wykonuje powyższe czynności samodzielnie, jednakże na co dzień współpracuje z kierownikami działów, przedstawicielami organizacji związkowych, jak i organów nadzoru nad warunkami pracy, a niekiedy także ze służbą zdrowia.

Poszczególne zadania, jakie wchodzą w zakres pracy specjalisty ds. BHP mogą jedynie nieznacznie różnić się detalami, ogół bowiem obowiązków, jak i zakres pełnionych zadań jest taki sam dla każdego zakładu pracy, niezależnie od branży, w jakiej ów działa.

Bezpośrednim przełożonym specjalisty ds. BHP jest dyrektor lub kierownik danej placówki i to przede wszystkim w jego imieniu specjalista podejmuje szereg ściśle określonych działań. W związku z charakterem wykonywanej pracy musi zatem nie tylko posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i wiedzę, ale i winien cechować się umiejętnością współdziałania i łatwością nawiązywania kontaktów. Nierzadko niezbędne są zdolności negocjacyjne oraz kreatywne podejście, a także zdolność do pracy pod presją czasu i w stresie.