Specjalista ds kadr i płac – zakres obowiązków

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najistotniejszych elementów funkcjonowania każdej firmy czy instytucji. Czynnościami tymi zajmuje się pracownik (lub pracownicy) zatrudniony na stanowisku: Specjalista do spraw kadr i płac.

Istotą tej pracy jest prowadzenie kompleksowej obsługi na odcinku zatrudniania i wynagradzania wszystkich osób pracujących na rzecz firmy. Osoba zatrudniona w komórce kadrowo-płacowej musi znać szczegółowo Kodeks pracy i śledzić na bieżąco wszelkie zmiany w tym zakresie. Niezbędna jest biegła znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

W codziennej pracy kadrowca konieczna jest też umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych, przede wszystkim pakietu Office, czyli Worda, Excela i baz danych, a także programów kadrowo-płacowych typu Symfonia czy Płatnik. Pracownik działu kadr musi być osobą odpowiedzialną, bardzo dobrze zorganizowaną, komunikatywną i odporną na stres. Praca ta polega na nieustannym kontakcie z ludźmi, a od jej właściwego wykonywania zależy efektywna polityka kadrowa firmy.

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

– prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);

– sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;

– sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców;

– sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;

– rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;

– sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON;

– rozliczanie delegacji pracowniczych;

– sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;

– ewidencja zwolnień lekarskich;

– nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników;

– organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;

– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;

– udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

– prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

– współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska (zbieranie zgłoszeń o wakatach, zgłaszanie wolnych miejsc pracy do urzędu pracy, redagowanie i zamieszczanie ofert pracy w lokalnych mediach, współuczestnictwo w procesie rekrutacji);

– sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów.