Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom ubezpieczonym, które po okresie pobierania zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do podjęcia pracy z powodu choroby, natomiast dalsze leczenie bądź rehabilitacja dobrze rokują na przyszłość i jest duża szansa, że odzyskają one zdolność do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z dwóch ubezpieczeń – chorobowego i wypadkowego. W przypadku ubezpieczenia chorobowego należy się ono osobom objętym ubezpieczeniem w sposób obowiązkowy lub dobrowolny, w momencie gdy stają się niezdolne do pracy. Z kolei ubezpieczenie wypadkowe przewiduje świadczenie tym osobom, u których przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek lub choroba zawodowa. Przyznawane ono jest w sytuacji gdy okres zasiłku chorobowego okazał się niewystarczający, aby osoba ubezpieczona mogła powrócić do pełnej zdolności fizycznej. Jest jednak również obwarowanie. Dalsze leczenie bądź rehabilitacja muszą rokować całkowite odzyskanie zdolności do pracy. Decyzję o tym podejmuje lekarz ZUS. Świadczenie to można pobierać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przysługuje ono na każdy dzień niezdolności do pracy, nie uwzględniając przy tym dni wolnych od pracy.

Wniosek o przeprowadzenie tzw. rehabilitacji leczniczej może wystawić lekarz prowadzący leczenie w dowolnej formie. Musi on zawierać wszystkie dane osoby chorej, rozpoznanie medyczne oraz opinię czy istnieje pozytywne rokowanie na przyszłość odnośnie odzyskania przez niego zdolności do pracy. Wniosek ten stanowi podstawę do ewentualnego wydania orzeczenia o potrzebie rehabilitacji, które wydaje orzecznik ZUS. Rehabilitacja lecznicza jest prowadzona przez ZUS i mogą na nią liczyć osoby, które z powodu choroby narażone są na całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, ale dobrze rokują na przyszłość. Istnieje więc szansa, że rehabilitacja pomoże im odzyskać dawną sprawność.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przeznaczony jest do tego specjalny formularz ZUS Np-7. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentacją medyczną trzeba złożyć w ZUS. Świadczenie to przysługuje w ściśle określonej wysokości. Na jego wysokość wpływa m.in. okres pobierania świadczenia. Im jest on dłuższy, tym świadczenie jest wyższe Przysługuje ono w wysokości 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pobieranego przez okres pierwszych 3 miesięcy oraz 75% jego podstawy w pozostałym czasie. Na świadczenie w wysokości 100% podstawy zasiłku mogą liczyć osoby, u których niezdolność do pracy przypada na czas ciąży bądź jest spowodowana chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy.

W momencie wyczerpania zasiłku chorobowego, kiedy konieczne jest dalsze leczenie ubezpieczony może liczyć na świadczenie rehabilitacyjne. Nie dotyczy to jednak wszystkich osób. Na świadczenie mogą liczyć osoby uprawnione do renty lub emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego czy urlopu dla poratowania zdrowia. Chorzy, którzy pomimo pobierania świadczenia rehabilitacyjnego i rehabilitacji leczniczej pozostali niezdolni do pracy mogą ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.