Terapeuta zajęciowy – opis zawodu i zakres obowiązków

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się prowadzeniem terapii poprzez odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu samodzielności osoby chorej.

Zadania terapeuty zajęciowego

Do obowiązków terapeuty zajęciowego zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomoc pacjentowi w odnalezieniu się w życiu na nowo. Poprzez swoje zachowanie dba o dobro pacjenta, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne. Do zadań terapeuty zajęciowego należą:

 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym
 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta
 • planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta
 • organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym
 • uczenia pacjenta posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym
 • dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego
 • przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie leczenia pacjenta i jego rodziny
 • współpraca z lekarzami odpowiedzialnymi za rehabilitację pacjenta
 • wykonywanie wraz z pacjentem zajęć o charakterze terapeutycznym, np. krawieckich
 • przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia pacjentowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa

 

Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać terapeutą zajęciowym?

Za terapeutę zajęciowego uważa się osobę, która:

 • posiada wykształcenie średnie o kierunku terapeuty medycznego
 • ukończyła studia na kierunkach lub specjalnościach terapii zajęciowej, w dowodzie czego posiada tytuł licencjata
 • ukończyła szkołę policealną (publiczną lub niepubliczną posiadającą prawa szkoły publicznej), uzyskując tytuł technika zawodowego albo dyplom potwierdzający zawodowe kwalifikacje

Kształcenie na terapeutę zajęciowego trwa przeważnie dwa lata. W skład zajęć należących do programu szkolenia wchodzą takie przedmioty, jak: psychologia, wychowanie fizyczne, pedagogika, zawodowy język obcy, zajęcia praktyczne, podstawy prawne, informatyka zawodowa oraz praktyka zawodowa.

Nauka kończy się egzaminem pisemnym – sprawdzającym wiedzę teoretyczną, oraz praktycznym – którego zadaniem jest stwierdzenie, czy osoba ubiegająca się o zawód terapeuty zajęciowego posiada odpowiednie umiejętności, które pozwolą jej dobrze wykonywać zawód.

Pozytywne zdanie egzaminów skutkuje wystawieniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uprawniającego do podejmowania pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego.

 

Miejsca pracy dla terapeutów zajęciowych

Terapeuta zajęciowy to coraz popularniejszy zawód, na który stale rośnie zapotrzebowanie. Terapeuci potrzebni są w wielu miejscach, należą do nich między innymi:

 • sanatoria
 • wiele szpitalnych oddziałów, w tym np.: dziecięcy, rehabilitacji, pulmonologii
 • domy pomocy społecznej
 • kluby seniora
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • hospicja
 • szkoły specjalne
 • poradnie rehabilitacyjne
 • przedszkola i szkoły integracyjne
 • zakłady opiekuńcze