Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę zawierana na czas próbny niesie ze sobą korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. W dzisiejszych czasach wyłonienie idealnego kandydata jest niemalże niemożliwe. To właśnie okres próbny jest czasem, w którym pracodawca ma szansę sprawdzić, jak radzi sobie z powierzonymi obowiązkami jego podopieczny. Z kolei pracownik jest w stanie zweryfikować obietnice pracodawcy. Jeśli nie było mowy o wyrabianiu nadgodzin, a każdego dnia podczas okresu próbnego pracownik zmaga się z nawałem obowiązków i pracą zabieraną do domu, w późniejszym czasie z pewnością będzie tak samo, a nawet gorzej.

Umowa o pracę zawierana na czas próbny jest jednocześnie szansą na świeżo upieczonych absolwentów. Tych, którzy nie posiadają w ogóle doświadczenia bądź też dysponują jedynie niewielkim doświadczeniem w konkretnym kierunku, a chcą się sprawdzić na pierwotnie wybranej ścieżce kariery zawodowej. To ponownie sprawdzian dla pracodawców czy dany absolwent podoła powierzonym mu obowiązkom, jak i możliwość dla młodego pracownika ewentualnej weryfikacji swoich zainteresowań oraz tego, czym chce się zajmować w przyszłym życiu.

W trakcie trwania umowy na czas próbny weryfikacji podlega również kontakt z zespołem, atmosfera pracy, zapewnienie bądź też nie, możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego. Pracodawca sprawdzany jest pod względem zaspokajania potrzeb materialnych oraz niematerialnych zatrudnionego na czas próbny pracownika.

Pracownik może być wielokrotnie zatrudniany na czas próbny przez różnych pracodawców, ale jeden i ten sam pracodawca może tylko i wyłącznie jednorazowo zawrzeć taką umowę. Zawarcie tego typu umowy uzależnione jest od woli obydwu stron i może poprzedzać zawarcie umowy na czas określony, nieokreślony, na czas zastępstwa bądź też czas wykonywania określonej pracy. Tego typu umowa nie może jednak trwać dłużej, aniżeli trzy miesiące. Może jednak z powodzeniem zostać zawarta na krótszy czas.

Zawieranie umów na czas próbny nie jest obowiązkowe, ale coraz częściej korzystają z niego zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, co wynika ze wrastających wymagań obydwu stron.

Umowa zawierana na czas próbny wymaga pisemnej formy. Pracodawca sporządza ją w dwóch egzemplarzach. Jeśli nie została ów zawarta w formie pisemnej, pracodawca musi na piśmie potwierdzić ustalenia odnośnie stron umowy, rodzaju umowy, a także jej warunków. Dokonać tego musi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. W umowie winien również znaleźć się zapis dotyczący rodzaju wykonywanej pracy, jej charakteru, miejsca, terminu rozpoczęcia i wymiaru czasu pracy, a także uzgodnionych warunków płacy.

W przypadku umowy zawartej w kobieta w ciąży, na okres próbny, na czas dłuższy niż jeden miesiąc, umowa z mocy prawa zostaje przedłużona do dnia porodu, jeśli rozwiązanie umowy miało nastąpić po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Umowa na okres próbny rozwiązuje się z ustalonym w niej terminie. Nie można w niej zawrzeć postanowienia, iż zostanie kontynuowana w postaci innego rodzaju umowy, ponieważ kwalifikuje ją to, jako odmienny rodzaj kontraktu.