Umowa zlecenie a chorobowe

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie posiadają obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i dobrowolne- chorobowe. To ostatnie oznacza, że pracownik sam decyduje o swoim ubezpieczeniu chorobowym. Do dobrowolnego ubezpieczenia nie mogą przystąpić studenci oraz uczniowie do 26 roku życia.

Zatem jak dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego?

Aby pracownik mógł przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia, ten musi złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Zleceniobiorca natomiast rejestruje zainteresowanego w ZUS-ie. Od tego momentu pracownika obejmuje już ubezpieczenie chorobowe.

Prawo do zasiłku chorobowego

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby i macierzyństwa pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie posiada prawo do zasiłku chorobowego po 90 dniach bezustannego okresu ubezpieczenia. Do ubezpieczenia wliczane są okresy wcześniejszego ubezpieczenia chorobowego, jeśli między nimi przerwa nie przekraczała 30 dni bądź był to urlop wychowawczy lub bezpłatny, albo spowodowany był odbywaniem służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Istnieją również wyjątki, którym przysługuje prawo do zasiłku chorobowego od momentu pierwszego dnia ubezpieczenia. Do tych wyjątków należą:

o absolwenci szkół oraz szkół wyższych,
o sytuacje, w których osoba posiada niezdolność do pracy, spowodowaną wypadkiem w drodze do pracy bądź wracając z pracy,
o obowiązkowo ubezpieczeni, mający wcześniejszy- 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
o posłowie i senatorzy, którzy przystąpili do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zwolnienie lekarskie pracownika na umowie zlecenie

Zasiłek chorobowy należy się pracownikowi, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby w momencie trwania ubezpieczenia. Zasiłek należy się także pracownikowi będącemu niezdolnym do pracy w chwili braku ubezpieczenia, jeśli ta niezdolność miała ciągłość przez co najmniej 30 dni i powstała w ciągu 14 dni od momentu skończenia ubezpieczenia chorobowego, a także jeśli powstała w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ubezpieczenia chorobowego w przypadku choroby zakaźnej lub innej choroby, gdzie objawy pojawiają się po 14 dniach.

Zasiłek chorobowy naliczany jest każdego dnia orzeczonej niezdolności do pracy na wskutek choroby wraz z dniami wolnymi od pracy, jednakże nie trwa to dłużej niż 182 dni. Chyba, że gruźlica okaże się przyczyną niezdolności do pracy albo występuje w czasie ciąży, wówczas trwa to 270 dni.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest każdego miesiąca i należy się zatrudnionemu w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podczas pobytu w szpitalu jest to wysokość 70 % podstawy wymiaru zasiłku. 100% miesięcznego zasiłku przysługuje tym osobom, które są niezdolne do pracy na wskutek ciąży, poddania się koniecznym badaniom lekarskim, które były przewidziane dla dawców komórek, tkanek i narządów albo poddały się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. 100% wymiaru zasiłku należy się także tym pracownikom, u których niezdolność do pracy spowodowana była wypadkiem w drodze do bądź z pracy.