Umowa zlecenie a okres wypowiedzenia

Obecnie więcej ludzi pracuje na umowie zleceniu niż umowie o pracę, ale również, jak w przypadku umowy o pracę, także w przypadku umowy zlecenia obowiązuje pewien okres wypowiedzenia. Generalnie, umowa zlecenie może zostać za zakończoną wtedy, kiedy zostanie wykonany przedmiot umowy oraz na drodze jej wypowiedzenia. Zasady wypowiedzenia w tym przypadku są ściśle określone artykułem 746 Kodeksu Cywilnego. Dzięki temu istnieje możliwość jednostronnego wypowiedzenia zawartej umowy.

Zgodnie z przepisami zleceniodawca może wypowiedzieć taką umowę w każdej chwili, pod warunkiem, że zwróci zleceniobiorcy wydatki, jakie ten musiał poczynić na drodze do należytego wykonania zlecenia. Mówiąc o odpłatnej umowie zleceniu zleceniodawca musi uiścić zleceniobiorcy taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada jego dotychczasowym czynnościom. Poza tym, jeżeli zleceniodawca wypowiedział zlecenie bez ważnego powodu, powinien również naprawić zaistniałą szkodę.

Także zleceniobiorca ma możliwość wypowiedzenia zlecenia w dowolnym momencie. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, a zlecenie jest odpłatne, za powstałą szkodę odpowiedzialny jest zleceniobiorca.

Wartym odnotowania jest fakt, że żadna ze stron nie może się zrzec z prawa do wypowiedzenia umowy wynikającego z ważnych powodów. Pod pojęciem ważnego powodu możemy rozumieć sytuacje, które mają wpływ na realizację zlecenia, czyli takie jak przeprowadzka zleceniobiorcy czy też utrata przez zleceniodawcę kontraktu, mogącym mieć związek z wykonaniem zlecenia. Bierzemy tu też pod uwagę taką sytuację, w ramach której zleceniobiorca źle bądź nieprawidłowo wykonuje umowę.

Umowa zlecenie może zostać rozwiązana zarówno z zachowaniem okresu wypowiedzenia jak i bez jego zachowania. Wszystko zależy od podejścia obu stron i wspólnego porozumienia, zapisanego w treści umowy. W umowie można także określić ograniczenie wypowiedzenia w postaci z góry określonego terminu. Okres wypowiedzenia musi być adekwatny do czasu trwania umowy. Przy jego ustalaniu brak jest tu zasady liczenia terminów, jakie obowiązują na mocy umowy o pracę.