Upomnienie dla pracownika

Upomnienie przez pracodawcę pracownika, jest jedną z kar porządkowych. Może ona zostać na pracownika nałożona, jeżeli ten dezorganizuje pracę w firmie oraz nie przestrzega określonych reguł i zasad pracy.

Oprócz upomnienia, możliwe jest również nałożenie kary pieniężnej na pracownika, lub nagany. My zajmiemy się jednak tylko upomnieniem pracowników. Kiedy i w jakich okolicznościach pracownik może otrzymać upomnienie od swojego pracodawcy? Upomnienie może zostać zastosowane przez pracodawcę właśnie w razie nieprzestrzegania zasad i organizacji w przedsiębiorstwie. W razie zaistnienia takich sytuacji jak: niewykonanie polecenia służbowego, zaprzestanie pracy i wykonywanie innych czynności, spóźnienie się do pracy, czy ujawnianie ważnych sekretów dotyczących przedsiębiorstwa. Upomnieć pracownika można również, jeżeli nie przestrzega przepisów przeciwpożarowych, czy bezpieczeństwa i higieny pracy, nie podpisanie listy obecności, jak również brak nieusprawiedliwienia za nieobecność w pracy.

Pracownik ma prawo do tego, aby zostać wysłuchanym przez pracodawcę, dlatego nie można go ukarać przed taką rozmową. Istotne jest również to, że czyn, za który ma otrzymać upomnienie, może się przedawnić. Nie można ukarać pracownika za czyn, o którym pracodawca dowiedział się dawniej niż 2 tygodnie temu. Jeżeli minęły, co najmniej trzy miesiące od naruszenia, jakiego dopuścił się pracownik, to również czyn ten jest przedawniony. Jeżeli pracodawca nie zdążył w tym czasie ukarać swego pracownika, to nie może już tego uczynić.

Warto również wiedzieć, że pomimo tego, że pracodawca ma dwa tygodnie od otrzymania informacji o naruszeniu zasad, na ukaranie pracownika, to okres ten nie rozpoczyna się, jeżeli pracownik w tym czasie nie wstawia się w pracy. Niezależnie od tego czy z powodu urlopu, czy choroby. Dwutygodniowy termin na ukaranie, rozpoczyna się z dniem powrotu pracownika do pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie swojego pracownika, o zastosowaniu kary wobec jego osoby, oraz wskazanie konkretnego naruszenia, jakiego się pracownik dopuścił. Wraz z jego datą, oraz możliwością odwołania się w określonym terminie, od otrzymanego upomnienia. W aktach osobowych pracownikach znajdować się będzie odpis zawiadomienia o upomnieniu. Możliwe jest również, usunięcie po pewnym czasie informacji o otrzymanej karze z akt pracownika.

Wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy i tego, jak w danym przedziale czasu sprawuje się wcześniej ukarany pracownik.