Utrata statusu bezrobotnego

Posiadasz status osoby bezrobotnej? Po zapoznaniu się z naszym artykułem będziesz wiedział, w jaki sposób możesz go utracić…

Jedną z głównych przyczyn, dla których możesz utracić ten status, jest brak wyrażenia z Twojej strony zgody na określenie profilu pomocy. Oczywistą sprawą jest, że utracisz status bezrobotnego także wtedy, kiedy podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczniesz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. To samo czeka Cię wtedy, kiedy otrzymasz z Funduszu Pracy lub PFRON-u środki lub pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Podobnie będzie w sytuacji, w której rozpoczniesz indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub podpiszesz kontrakt socjalny, a także wtedy, kiedy odmówisz bez podania konkretnej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, jakich celem jest ustalenie Twojej zdolności do pracy lub też odmówisz udziału w działaniach w ramach programów aktywizacyjnych i integracyjnych, realizowanych w ramach programów powiatowych urzędów pracy lub inne przedmioty będące na ich zleceniach, a także ośrodek pomocy społecznej.

Niemal natychmiast można stracić status bezrobotnego także wtedy, jeśli nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym przez niego terminie i nie powiadomisz w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawienia się na spotkanie lub nie stawisz się w tym urzędzie właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w ciągu 14 dni od daty zmiany miejsca zameldowania. Status bezrobotnego nie obowiązuje także tych, którzy pozostają niezdolni do pracy z powodu choroby lub przebywania w zakładzie odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni. Jeżeli zachowujesz, lub opiekujesz się chorym członkiem rodziny a nie przedstawisz odpowiedniego zaświadczenia o niezdolności do pracy ze względu na wymienione sytuacje w postaci druku ZUS ZLA, również stracisz prawo do statusu bezrobotnego. W sytuacji, w której bezrobotny odbywa leczenie odwykowe trwające krócej niż 90 dni, aby zachować ten status, trzeba koniecznie przedstawić odpowiednie zaświadczenie.

Aby utrzymać status bezrobotnego, nie wolno również z własnej winy przerwać stażu, szkolenia lub jakiegokolwiek innego programu będącego formą pomocy lub programu przygotowania zawodowego dorosłych. W tej ostatniej sytuacji koniecznie trzeba przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. Sam też możesz zadecydować o utracie statusu bezrobotnego, składając odpowiedni wniosek o wykreślenie z ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Również, kiedy przebywasz za granicą, lub znajdziesz się w sytuacji, która spowoduje u Ciebie brak możliwości podjęcia pracy na dłużej niż 10 dni łącznie w jednym roku kalendarzowym, utracisz status bezrobotnego.