Wniosek o urlop bezpłatny

Każdy pracownik zgodnie z Kodeksem Pracy ma prawo zwrócić się do swojego pracodawcy, o udzielenie mu urlopu bezpłatnego. W praktyce jednak zgoda na udzielenie urlopu bezpłatnego zależy od pracodawcy. Ów nie może z kolei wysłać pracownika na bezpłatny urlop nawet, jeśli argumentuje to złą sytuacją finansową danego przedsiębiorstwa. Taki „obowiązkowy” urlop bezpłatny ma jedynie szansę dojść do skutku, jeśli pracownik pisemnie wyrazi na niego zgodę.

Aby uzyskać urlop bezpłatny pracownik składa pisemny wniosek, wraz z określeniem terminu. W tym czasie ustaje stosunek pracy, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, z kolei pracodawca nie ma obowiązku wypłacania pracownikowi wynagrodzenia.

W trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy. Jego pierwotny pracodawca może jednak zawrzeć zapis, który zobowiąże do nie podejmowania zatrudnienia u konkurencji.

Ze względu na uregulowania prawne pracodawca nie może udzielić urlopu bezpłatnego na okres dłuższy, aniżeli wskazany we wniosku przez pracownika, termin. Może jednak skrócić czas urlopu bezpłatnego na jaki wyraża zgodę. Ma także prawo odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego bez podania uzasadnienia, a pracownikowi nie przysługuje w tym wypadku odwołanie.

Okres przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym nie wlicza się do okresu jego zatrudnienia. Wyjątkiem jest sytuacja zatrudniania pracownika młodocianego. Pracodawca w takim wypadku ma obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego na czas ferii szkolnych, którego wymiar włącznie z urlopem wypoczynkowym nie będzie przekraczał okresu dwóch miesięcy.

W szczególnych przypadkach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego, jeśli został ów udzielony na czas dłuższy niż trzy miesiące. W takim wypadku pracownik nie stawiający się do pracy narusza podstawowe obowiązki pracownicze. Skutkuje to możliwością rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym.

 

Poniżej wzór wniosku o urlop bezpłatny:
…………………………………

(imię i nazwisko pracownika) (miejscowość i data)

…………………………………

(adres pracownika)

Do

…………………………………

(nazwa pracodawcy)

…………………………………

(adres pracodawcy)

 
 
 

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

 
 
Na podstawie art. 174 § 1 k.p. zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w okresie od dnia ………………………………. do dnia ………………………………. łącznie w wymiarze ………………………… dni/miesięcy*. Urlop ten jest mi niezbędny w związku z …………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

 
 
 

…………………………………
(podpis pracownika)

 

 

Wyrażam zgodę na udzielenie urlopu bezpłatnego w terminie i wymiarze wskazanym we wniosku.

…………………………………..

(data i podpis pracodawcy)

* niepotrzebne skreślić