Wniosek o zmianę stanowiska pracy

Pracodawca niejednokrotnie musi podejmować decyzje odnośnie zatrudnienia nowych pracowników na podstawie dostarczonych podań. Równocześnie w jego gestii leży odpowiedź, jak i odpowiednia reakcja na wnioski, które spływają bezpośrednio od pracowników już zatrudnionych. Jak sytuacja wygląda od strony formalnej, gdy pracownik wystosowuje do pracodawcy wniosek o zmianę stanowiska pracy?

Na tego typu wniosku pracownik powinien zawrzeć informacje takie jak:

  • miejscowość,

  • data,

  • dane pracodawcy,

  • dane pracownika,

  • odpowiedni nagłówek,

  • prośba zawarta w treści podania,

  • uzasadnienie prośby,

  • podpis.

W podaniu pracownik musi uzasadnić, z jakich powodów wnioskuje o zmianę stanowiska pracy. Należy podać, jakie aktualnie stanowisko jest zajmowane oraz, jakie stanowisko pracownik chciałby zajmować. Prośba powinna być nie tylko uzasadniona, ale i dobrze, by zawierała podstawę w postaci odpowiednio długiego stażu w firmie, jak i zdobytego doświadczenia. Na koniec pracownik winien się podpisać i złożyć podanie do pracodawcy bądź przedkładając je osobom odpowiedzialnym za dostarczenie ów wniosku do pracodawcy.

 

Poniżej przykładowy wzór podania o zmianę stanowiska pracy:

 

(miejscowość) dn. (data)

 

Dane pracownika:

Imię i nazwisko

Adres

 

 

Zwrot grzecznościowy (np. Sz.P.)

Dane pracodawcy

Imię i nazwisko

Adres

 

Zwracam się z prośbą o zmianę mojego stanowiska pracy z (wymienić aktualne stanowisko pracy) na (wpisać oczekiwane stanowisko pracy). Moją prośbę motywuję faktem, że w czasie, gdy pracowałam/em na stanowisku (wpisać aktualnie zajmowane stanowisko pracy) – UZASADNIENIE. ARGUMENTACJA

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

 

 

Podpis

(imię i nazwisko)

 

Załączniki

1.

2.

3.

 

 

Załączniki to miejsce, w którym należy określić rodzaj załączonych dokumentów. Nie muszą się takowe pojawiać, ale mogą, gdy pracownik wnioskuje o zmianę stanowiska pracy ze względu na poszerzenie swoich kwalifikacji i chęć zyskania możliwości rozwoju zgodnie ze zdobytymi umiejętnościami. Dołączone dokumenty stanowią mocną argumentację i dowodzą uzyskania nowych umiejętności, kwalifikacji, jak i wyrażają pośrednio zaangażowanie pracownika, który jest chętny, by się rozwijać i poszerzać swój zakres obowiązków.

Warto pamiętać również o tym, że o zmianę stanowiska pracy może wystąpić również pracodawca. Formalnie dokonuje się tego z pomocą porozumienia zmieniającego. Jest to najszybsza i najprostsza metoda, która pozwala zmienić warunki zawartej umowy o pracę. Ów porozumienie stosuje się bez względu na to, jaki rodzaj umowy został zawarty pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Porozumienie tego typu winno zostać zawarte na piśmie, ponieważ formy pisemnej wymaga zmiana warunków umowy o pracę, zgodnie z art. 29 par. 4 Kodeksu Pracy.