Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony – wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę:

Bochnia, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zakłady Spożywczo-Przetwórcze
„Mixpol”
ul. Wiejska 13
32-700 Bochnia
Tel. 600 220 220

Sz.P. Ryszard Nowak
ul. Miłosza 8/11
32-700 Bochnia
Tel: 600-601-633

 
 
 

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony, za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

 
 
Szanowny Panie. Zakłady Spożywczo-Przetwórcze „Mixpol” oświadczają, że z dniem dzisiejszym tj. 28 lipca 2015r. rozwiązana zostaje za wypowiedzeniem, umowa o pracę na czas nieokreślony, która została zawarta z Panem Ryszardem Nowakiem dnia 1 września 2014 roku.

Powód z jakiego zostaje rozwiązana umowa, to likwidacja stanowiska pracy przez Pana zajmowanego. Przysługujący Panu okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Z tego powodu umowa zostanie ostatecznie rozwiązana 28 października 2015 roku. Zobowiązuję również do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, który Panu przysługuje w wysokości 10 dni. Proszę o wykorzystanie go od 15 października, aż do końca okresu wypowiedzenia. Jeżeli z jakiegoś powodu urlop niezostanie w pełni wykorzystany to, zostanie Panu wypłacony ekwiwalent pieniężny, w ramach niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli nie zgadza się Pan z powodem wypowiedzenia, to uprzejmie informuję, że przysługuje Panu prawo do odwołania od niniejszego wypowiedzenia. Odwołanie należy kierować do Sądu Rejonowego w Bochni, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, sporządzone zostało w dwóch identycznych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
 
 

Z poważaniem
Kierownik kadr Zakładów Spożywczo-Przetwórczych „Mixpol”
Inż. Bernadetta Kowalska

 
 
 

Oświadczenie o otrzymaniu niniejszego pisma w dniu 15 kwietnia 2015r.
Potwierdzam odbiór, oraz zapoznałam się z treścią wypowiedzenia.
Odbiór potwierdzony własnoręcznym podpisem pracownika.
 
 

/podpis pracownika/
Ryszard Nowak