Wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę to jeden ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Ale oczywiście nie jedyny. Jednym z popularniejszych. Rozwiązać stosunek pracy można również za pomocą wypowiedzenia umowy o prace. Wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracownik jak i pracodawca.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem przewidzianego umową o pracę czy też kodeksem pracy okresu wypowiedzenia może złożyć zarówno zatrudniony jak i pracodawca. Zwierzchnik w wypowiedzeniu takim ma obowiązek określenia powodu rozwiązania umowy a także poinformowania swojego pracownika o możliwości odwołania się w Sądzie Pracy. Natomiast pracownik wypowiadając umowę nie ma obowiązku ujawniania przyczyn wypowiedzenia.

Co powinno znaleźć się w takim wypowiedzeniu?
– miejscowość i datę,
– dane pracodawcy,
– dane pracownika,
– oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
– oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu,
– podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

Natomiast w sytuacji wypowiedzenia przez pracodawcę w oświadczeniu musi się znaleźć:
– uzasadnienie wypowiedzenia umowy (podanie przyczyn rozwiązania umowy, na przykład likwidacja stanowiska pracy, likwidacja zakładu pracy, i tym podobne)
– pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do Sądu Pracy.

Okresy wypowiedzenia są uzależnione w równym stopniu od okresu na jaki umowa została zawarta oraz od okresu zatrudnienia pracownika u konkretnego pracodawcy. Okresy te wynoszą odpowiednio:
Przy umowie o pracę zawartej na okres próbny:
– trzy dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni
– tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie,
– dwa tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi trzy miesiące,

Natomiast przy umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi: – dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,
– jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,
– trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć lata,
Natomiast jeśli mam do czynienia z umową o pracę zawartą na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą przewidzieć rozwiązanie jej z okresem dwutygodniowego wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia może dokonać zarówno pracownik i pracodawca w ściśle określonych sytuacjach. Pracownik w sytuacji:
– jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
– gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacji:
– ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
– popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
– zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
– przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, po zakończeniu okresu ochronnego uzależnionego od stażu pracy.

Wypowiedzenie powinno zawierać takie elementy jak:
– miejscowość i data,
– dane pracodawcy,
– dane pracownika,
– oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 55 Kodeksu Pracy (w przypadku pracownika) z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
– oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy (w przypadku pracodawcy) z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy
– w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę – pouczenie o prawie pracownika do odwołania w Sądzie Pracy,
– podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.