Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Mogą tego dokonać dwie strony, zarówno pracodawca jak i sam pracownik. Tak więc aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę jak każdy oficjalny dokument powinno spełniać listę wymagań formalnych. Oto przykładowe wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, gdzie zostały zachowane wszystkie wymogi formalne.

Wzór wypowiedzenia umowy przez pracownika:

02.04.2015, Warszawa

(data oraz miejscowość)
Julia Maria Nowakowska
( imię i nazwisko pracownika)
ul. Konwaliowa 23/7
09-341 Warszawa
(adres zamieszkania)

Kontrolex S. p z. o.o
(dokładna nazwa pracodawcy)
ul. Maków Polskich 45/89
35-675 Warszawa
(dokładny adres pracodawcy)

 
 
 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

 
 

Niniejszym chciałabym rozwiązać z dniem 26. 06. 2015 r. (data rozwiązania umowy o pracę) z zachowaniem dwutygodniowego. okresu wypowiedzenia, bądź na mocy porozumienia stron, umowę o pracę zawartą w dniu 16. 04. 2015r.(data zawarcia umowy) w Warszawie ( miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:
 
 

PRACODAWCĄ:
Kontrolex S. p z. o.o ( dokładna nazwa pracodawcy) ul. Maków Polskich 45/89 35-675 Warszawa ( dokładny adres pracodawcy)
reprezentowaną przez: Artura Tomasza Majewskiego(pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy
 
a

PRACOWNIKIEM:
Julią Marią Nowakowską (imię i nazwisko pracownika), zamieszkałą w Warszawie ul. Konwaliowa 23/7( adres zamieszkania pracownika)
Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłam, pracując
w Państwa firmie.
 
 

Potwierdzenie odbioru
przez pracodawcę:
(imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz data)

 
 
 

Julia Klara Nowakowska
(odręczny podpis pracownika)