Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę:

Bochnia, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zakłady Spożywczo-Przetwórcze
„Kurakpol”
ul. Wenecka 45
32-700 Bochnia
Tel. 600 220 220

Sz.P. Irena Kwiatkowska
ul. Długosza 3/11
32-700 Bochnia
Tel: 600-601-633

 
 
 

Wypowiedzenie umowy o pracę.

 
 
Szanowna Pani. Zakłady Spożywczo-Przetwórcze „Kurakpol” oświadczają, że z dniem dzisiejszym tj. 15 lipca 2015r. rozwiązana zostaje za wypowiedzeniem, umowa o pracę na czas określony 2 letni, która została zawarta z Panią dnia 1 września 2014 roku.

Powód rozwiązania z Panią umowy o pracę, to likwidacja stanowisk pracy, spowodowane złą sytuacją na rynku. W ostatnich miesiącach znacząco zmniejszyło się zapotrzebowanie na nasze produkty. Przysługuje Pani dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Z tego powodu umowa zostanie ostatecznie rozwiązana 29 lipca 2015 roku. Firma zobowiązuje Panią do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Pozostało Pani 5 dni urlopu wypoczynkowego, z tego też względu proszę o wykorzystanie go w dniach od 23 lipca, aż do końca okresu wypowiedzenia, czyli 29 lipca. Jeżeli z jakiś przyczyn urlop niezostanie w pełni wykorzystany to, otrzyma Pani pewną kwotę pieniędzy, która rekompensuje niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jeżeli z jakiegoś powodu pracownik nie zgadza się wypowiedzeniem o pracę, to powiadamiamy, że przysługuje mu możliwość odwołania, od otrzymanego pisma. Odwołanie należy kierować do Sądu Rejonowego w Bochni, w terminie 7 dni od doręczenia pracownikowi niniejszego pisma.
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
 
 

Z poważaniem
Kierownik kadr Zakładów Spożywczo-Przetwórczych „Kurakpol”
Inż. Magdalena Wesoła

 
 
 

Oświadczenie o otrzymaniu niniejszego pisma w dniu 15 kwietnia 2015r.
Potwierdzam odbiór, oraz zapoznałam się z treścią wypowiedzenia.
Odbiór potwierdzony własnoręcznym podpisem pracownika.
 
 

/podpis pracownika/
Irena Kwiatkowska