Zakres obowiązków kierownika budowy

Kierownik budowy to najważniejsza osoba na terenie gdzie realizowana jest nawet najmniejsza inwestycja. Bez jego obecności nie można rozpocząć żadnej budowy, która wymaga wydania pozwolenia na budowę, a także podlega bezpośrednio przepisom prawa budowlanego. Należy zawsze pamiętać, że za obecność kierownika budowy zawsze odpowiada inwestor.

Podstawą do ubiegania się o uprawnienia kierownika budowy są ukończone wyższe studia magisterskie. W przypadku wyżej wspominanego stanowiska będzie to architektura lub budownictwo. Po ukończeniu studiów, należy zdać odpowiednie egzaminy, a następnie odbyć dwuletnią praktykę na budowie.

Oto podstawowe obowiązki kierownika budowy, które zostały wyszczególnione w Polskim prawie budowlanym:

– złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierowania budową oraz protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy;

– zapewnienie wykonania odpowiedniego zabezpieczenia i odgrodzenia terenu budowy oraz umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;

– przed rozpoczęciem budowy sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (kierownik odpowiada za jego treść i podpisuje);

– zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu (po wytyczeniu geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy);

– kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy;

– prowadzenie dokumentacji (w tym dziennika budowy), a po zakończeniu prac przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia na budowie oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym inwestora;

– realizacja zaleceń wpisanych (przez inspektora nadzoru, projektanta) do dziennika budowy;

– zgłaszanie inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia lub odbioru zakończonych robót ulegających zakryciu bądź zanikających zapewnienie wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru – kierownik budowy musi pamiętać o konieczności sprawdzenia szczelności instalacji gazowej, pomiarach instalacji elektrycznej, odgromowej, o odbiorach przyłączy;

– po zakończeniu robót zgłoszenie inwestorowi wybudowanego obiektu do odbioru (wpisem do dziennika budowy), uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

– przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;

– przekazanie inwestorowi oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.