Zakres obowiązków księgowej

Stanowisko księgowej jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych w firmach. Zakłady pracy korzystają z dwóch możliwości: mogą zlecić zewnętrznej księgowej sprawowanie opieki nad finansami lub zatrudnić księgową wewnętrzną – jako pracownika danej firmy.

Księgowa zajmuje się szeroko rozumianym pojęciem finansów. Dba o rozliczenia podatkowe i finansowe danej firmy. W szczególności względem Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Głównym obowiązkiem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą, która reguluje tę kwestię. Zgodnie z przepisami szczególną uwagę zwraca się na dużą dokładność podczas procesu wypełniania ksiąg. Powinny być one prowadzone w sposób rzetelny i uczciwy, a także wymagają częstej kontroli w kwestii poprawności ich wypełnienia.

W zakresie prowadzenia ewidencji księgowej wyróżnia się:
– Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów,
– Księgi rachunkowe,
– Ewidencję przychodów w przypadku przedsiębiorstw, które rozliczenia prowadzą na podstawie ryczałtu.

Księgowa ma ponadto wśród swoich obowiązków takie czynności, jak:
– sporządzanie sprawozdań finansowych firmy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa,
– sporządzanie bilansu zysków i strat,
– dekretowanie oraz księgowanie dokumentów,
– bieżące rozliczenia z instytucjami finansowymi (w tym bankami),
– uzgadnianie sald z partnerami biznesowymi,
– prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów podatkowych,
– rozliczanie podatku VAT,
– wystawianie oraz księgowanie faktur
– rozliczanie i odprowadzanie składek ubezpieczeniowych dla pracowników firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– wypłacanie wynagrodzeń pracowniczych, a także rozliczanie premii i innych dodatków do wynagrodzenia.

Szczegółowy zakres obowiązków księgowej ustalany jest przez pracodawcę i zależy od ustaleń wewnętrznych firmy oraz podziału obowiązków między pracowników.

Księgowa ponosi odpowiedzialność za niezgodne z prawem działania, których dopuszcza się świadomie i dla osiągnięcia własnej korzyści materialnej. Odpowiedzialność karna także w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia względem przepisów obowiązującej ustawy. Są to m. in. przypadki:
– nie prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych lub Księgi Przychodów i Rozchodów niezgodnie z przepisami ustawy,
– nie sporządzenie sprawozdania finansowego,
– pojawienie się fałszywych danych w złożonym sprawozdaniu.

Tego typu przestępstwa są karane grzywną, a nawet pozbawieniem wolności do lat dwóch (bądź obydwie kary łącznie).