Zakres obowiązków pielęgniarki

Pielęgniarka to zawód, który wymaga szczególnego zestawu cech charakteru. Osoba pragnąca pracować na tym stanowisku musi być wrażliwa, empatyczna, ale również stanowcza. Musi lubić pracę z ludźmi, być odporna na stres. Aby pracować w zawodzie pielęgniarki trzeba ukończyć dwustopniowe studia wyższe.

Oto podstawowy zakres obowiązków pielęgniarki:

– Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką:
– zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
– osoby niepełnosprawne.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:
– lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
– pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
– położną POZ;
– pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
– innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
– przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
– rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
– rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
– rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
– prowadzenie edukacji zdrowotnej;
– prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
– monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami;
– realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;
– prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;
– organizację grup wsparcia;
– profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
– edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:
– realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
– wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;
– przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:
– przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
– wykonywanie badania fizykalnego;
– wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
– ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;-) ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;
– wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
– wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
– ocenę i monitorowanie bólu;
– ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;
– pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
– udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
– podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;
– zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
– cewnikowanie pęcherza u kobiet;
– płukanie pęcherza;
– wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych;
– wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem;
– zdejmowanie szwów;
– wykonywanie inhalacji;
– wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
– stawianie baniek;
– ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
– dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
– doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
– rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
– usprawnianie ruchowe;
– drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
– ćwiczenia ogólnousprawniające;
– ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.
– Pielęgniarka POZ środowiska nauczania i wychowania planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w jednostce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.¹), zgodnie z odrębnymi przepisami.