Zakres obowiązków spedytora

Spedytor to osoba, która czuwa nad prawidłowym wysyłaniem oraz odbiorem różnych przesyłek. Może on wykonywać także inne zadania związane z przewozem, na przykład nadzorować załadunek i rozładunek, udzielać informacji taryfowych, celnych, o zwyczajach i wymogach portowych. To dzięki pracy spedytora cały proces przewozu towarów przebiega szybko i sprawnie.

Oto przykładowe obowiązki na tym stanowisku:

– udzielanie instrukcji oraz porad w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu a także trasy przewozu przesyłek;

– sporządzanie, wystawianie oraz przesyłanie dokumentów przewozowych;

– występowanie do właściwych urzędów o pozwolenie na przewóz przesyłek bądź ich wprowadzenie na obszar Unii Europejskiej;

– składowanie przesyłek;

– opracowanie instrukcji wysyłkowej;

– przygotowanie przesyłek do przewozu, np. pakowanie, konfekcjonowanie, kontrola jakościowa, wagowa, znakowanie przesyłek, załadunek, wyładunek, przeładunek;

– organizowanie czynności ładunkowych, przewozowych, konwojowania, składowania i innych czynności związanych z przemieszczeniem przesyłek;

– zawieranie umów o przewóz, umów przechowania, składowania oraz innych związanych z dostawą towaru lub wynikających ze zlecenia spedycyjnego oraz monitorowania wykonania tych umów przez osoby trzecie;

– opieka nad przesyłką w czasie przewozu, w tym informowanie zleceniodawcy o przeszkodach w jego wykonaniu;

– podejmowanie czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki;

– podejmowanie czynności w celu zabezpieczenia praw zleceniodawcy, w szczególności poprzez sporządzenie dokumentacji szkodowej i wymaganych reklamacji;

– współpraca z kontrahentem zleceniodawcy lub innymi osobami, pośrednikami związanymi z dostawą towaru, w celu ustalenia jak najkorzystniejszej dla zleceniodawcy opcji dostawy;

– świadczenie usług niewymienionych w zleceniu spedycyjnym, jeśli są one niezbędne dla jego prawidłowego wykonania.