ZUS Rp-7 – Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest jednym z dokumentów, sporządzanych celem ustalenia wysokości emerytury i renty.

Stanowi dowód służący do ustalania między innymi:

 • podstawy wymiaru kapitału początkowego,

 • renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym także renty związanej z niezdolnością do pracy powstałą w wyniku wypadku przy pracy bądź chorobą zawodową,

 • renty szkoleniowej,

 • podstawy wymiaru emerytury, która obliczana jest wedle „starych” zasad.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawiane jest przez pracodawcę. W tym celu służy mu dokumentacja płacowa, na przykład listy płac. Jeśli takowa dokumentacja nie zachowała się, podstawą do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest dokumentacja osobowa, w tym umowa o pracę, pisma o powołaniu, pisma o mianowaniu i tym podobne.

 

Jeśli dokumentacja płacowa jest do dyspozycji pracodawcy, to będzie stanowić podstawę do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, i wynika z niej:

 • informacja czy od danego składnika wynagrodzenia opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne bądź ubezpieczenia rentowe i emerytalne,

 • informacja odnośnie tego, za jaki okres zatrudnienia zostało wypłacone dane wynagrodzenie, czyli jego składnik,

 • informacja odnośnie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, a także wynagrodzenia za czas choroby, które zostały wypłacone. Uwzględniając wysokość oraz okres, za który zostały wypłacone.

Specyfika zaświadczenia wymaga obligatoryjnego wypełnienia poprzez umieszczanie stosownych danych, użytkowanie określeń „tak”, „nie”, „nie pobierał”, „nie dotyczy”. Nie zostawia się tutaj „pustych” miejsc, jak i nie stosuje się wykreślenia informacji nie dotyczących danej osoby. Każdy punkt musi zostać opatrzony stosownym zapisem.

 

W punkcie trzecim umieszczane są informacje odnośnie osiąganego przez pracownika:

 • wynagrodzenia,

 • przychodu (dochodu),

 • uposażenia, rozbijając je na składniki stałe, zmienne oraz inne wypłaty,

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także świadczeń z ubezpieczenia społecznego za poszczególne lata kalendarzowe.

Na łączną kwotę wynagrodzenia za dany rok kalendarzowy składają się:

 • składniki wynagrodzenia – przychodu, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,

 • wynagrodzenie chorobowe, jak i kwoty zasiłków:

  * chorobowego,

  * macierzyńskiego,

  * opiekuńczego,

  * świadczenia rehabilitacyjnego,

  * zasiłku wyrównawczego,

  * świadczenia bądź dodatku wyrównawczego.

Zsumowanie powyższych składników, pozwala pracodawcy obliczyć łączną kwotę wynagrodzenia.

Podczas wypełniania formularza należy zwrócić uwagę na często popełniane błędy, które powodują nadpłatę bądź też niedopłatę świadczenia należnego ubezpieczonemu. Powszechne błędy to:

 • wykazywanie zarobków zgodnie z datą wypłaty – winno być za okres, kiedy to należny był dochód,

 • nie wykazywanie przychodów przekraczających kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych – należy wykazywać cały przychód za dany rok,

 • niewłaściwa kwalifikacja wypłaty, a także uwzględnianie jej w nieprawidłowym punkcie zaświadczenia,

 • pominięcie kwot zasiłków.

Formularz Rp-7 można znaleźć pod adresem http://www.zus.pl/pliki/formularze/rp_7.pdf.